Zmiany w prawie oświatowym

Za nami uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20. Początek roku szkolnego to również szereg zmian w przepisach prawa oświatowego. Warto pamiętać o zmianach, które wprowadza nowelizacja Karty Nauczyciela.

Szanowni Dyrektorzy.

      Za nami uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20. Prezes Instytutu, dyrektorzy, pracownicy i wykładowcy życzą Wam wielu twórczych pomysłów, ciekawych nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych, rozwiązań przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu, wielu przemyśleń, poszukiwań, działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły.

      Początek roku szkolnego to również szereg zmian w przepisach prawa oświatowego.
Warto pamiętać o zmianach, które wprowadza nowelizacja Karty Nauczyciela.
 
W Ustawie  z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287)  najważniejsze zmiany to m.in.:
awans zawodowy, a w nim:
·    skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;
·    ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu;
·    powrót do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego;
·    skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego;
·    nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat,
·    nauczyciel mianowany będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
·    skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego.

 • rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2018/2019 – zakończyli staż po 12 miesiącach, czyli 31 sierpnia 2019 r.
 • złożą sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu
 • odniosą się w sprawozdaniu do zadań zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy./plan rozwoju zawodowego był na rok i 9 miesięcy/
 • opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawi dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego
 • od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania dyrektor w terminie 21 dni ustali ocenę dorobku zawodowego uwzględniając stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego nauczyciele stażyści, złożą  do 31 października 2019 r.
 • w terminie do 31 grudnia 2019 r. otrzymają decyzję w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 • nauczyciel stażysta zmieniający pracę z dniem 1 września 2019 r. złoży sprawozdanie dyrektorowi, u którego realizował staż, dyrektor ustali ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a postępowanie przeprowadzi nowy pracodawca.
 • obligatoryjności oceny pracy nauczycieli /poprzednie przepisy wyznaczały terminy/
 • dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu /powrót do oceny dorobku zawodowego/,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli–  wykluczenie możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka , terminy i związane z tym procedury;

·    dyrektor szkoły powoła komisję kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego, w skład której wejdą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; przewodniczący zespołu nauczycieli, opiekun stażu.
 
Zmiany dotyczą też oceny pracy nauczycieli. Zrezygnowano z:
·    kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu,
·    wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu.
 
Dyrektorze, zmiany to również:
·   wynagrodzenie nauczycieli – w szczególności dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy, jednorazowe świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż, odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych;
·    zatrudnianie nauczycieli – rozwiązania w tym zakresie;
 i wynikający z niego termin opracowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ),

 

 

Przepisy przejściowe (art. 9 – 12) obejmą m.in. nauczycieli, którzy: 

 

Inne zmiany to rozporządzenie z 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa zawodowego

 

Nowe zadania dyrektora wynikające z ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r. , poz. 1078), podanie informacji rodzicom i uczniom o świadczeniach zdrowotnych, możliwość  wyrażenia sprzeciwu.

 

Zwróć uwagę na rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, gdzie szczególny nacisk położono na formę nadzoru jaką jest monitorowanie czyli działania prowadzone w szkole placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

 

Zmiany zostaną wprowadzone też w prowadzeniu dokumentacji oraz w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków a także w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów i słuchaczy.

 

Drugą dużą nowelą wchodzącą w życie 1 września jest  ustawa z 22. 11. 218 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) , która m.in. wprowadza zmiany w szkolnictwie zawodowym.

 

Sygnalizuję tylko obszary zmian, na które dyrektor powinien zwrócić uwagę. Warto te zmiany przekazywać nauczycielom, wprowadzać je w życie, aby wasza szkoła/placówka prowadzona była w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

Z pozdrowieniami,

Halina Szymańska

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *