Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

19 sierpnia 2011 r. Sejm zmienił ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa ta wchodzi w życie trzy miesiące po  jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Co regulują przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

19 sierpnia 2011 r. Sejm zmienił ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa ta wchodzi w życie trzy miesiące po  jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. 
Co regulują przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 1.Zakres dyscypliny finansów publicznych oraz czyny podlegające odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny w tym zakresie.
2.Kiedy ponoszona jest odpowiedzialność za naruszenie  dyscypliny umyślne i nieumyślne.
3.Jakie czyny nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
4.Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
5.Kiedy kierownicy jednostek odpowiadają za nieprawidłowości wynikające z pracy podległych im pracowników ,którzy spowodowali naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
6. Kiedy główny księgowy ponosi odpowiedzialność tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
7.Jaka jest odpowiedzialność przewodniczącego i członków komisji przetargowych.
8. Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
9.Wymogi co do treści zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny.
10.Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – rola rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz rola komisji orzekających, kto orzeka i  przesłanki dla  organu orzekającego .
11.Kary w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
12. Przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ustalenie dowodów o istotnym znaczeniu dla sprawy, sprawdzenie prawidłowości  zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny ,strony postępowania ,czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające co do braku winy lub braku świadomości odpowiedzialność za umyślne i nieumyślne naruszenie dyscypliny, czasu jego popełnienia, problem podległości służbowej ,informacje o zakończeniu postępowania, przedawnienie i zatarcie skazania.
   13.Postępowanie odwoławcze przed główną komisją orzekającą – zasad oraz tryb postępowania.
Ustawa z 19 sierpnia 2011 r.  wprowadza wiele zmian i będzie miała znaczenie dla osób odpowiedzialnych za prawidłowość gospodarki finansowej jednostek oraz  za prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zapoznanie  się dyrektorów i głównych księgowych ze zmienionymi  zasadami dotyczącymi dyscypliny finansów publicznych, obowiązującymi obecnie  oraz tymi, które zostały wprowadzone w związku ze zmianą ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych pozwoli na uniknięcie zagrożeń w tym zakresie. 
Do najważniejszych zmian należy: 
-poszerzenie katalogu osób wykonujących czynności przewidziane w przepisach Prawa zamówień publicznych, które będą mogły ponosić odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
-wprowadzenie odpowiedzialności osób, które wykonują obowiązki lub, którym je powierzono, na podstawie ustawy, w zakresie, w jakim ich działania lub zaniechania mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
-rozszerzenie zakresu przedmiotowego czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów,
-wzmocnienie odpowiedzialności kierownika zamawiającego za zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej dotyczącej zamówień publicznych
-wskazanie czynów nie stanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

19 sierpnia 2011 r. Sejm zmienił ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa ta wchodzi w życie trzy miesiące po  jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. 

Co regulują przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 1.Zakres dyscypliny finansów publicznych oraz czyny podlegające odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny w tym zakresie.

2.Kiedy ponoszona jest odpowiedzialność za naruszenie  dyscypliny umyślne i nieumyślne.

3.Jakie czyny nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

4.Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5.Kiedy kierownicy jednostek odpowiadają za nieprawidłowości wynikające z pracy podległych im pracowników ,którzy spowodowali naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

6. Kiedy główny księgowy ponosi odpowiedzialność tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

7.Jaka jest odpowiedzialność przewodniczącego i członków komisji przetargowych.

8. Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

9.Wymogi co do treści zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny.

10.Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – rola rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz rola komisji orzekających, kto orzeka i  przesłanki dla  organu orzekającego .

11.Kary w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

12. Przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ustalenie dowodów o istotnym znaczeniu dla sprawy, sprawdzenie prawidłowości  zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny ,strony postępowania ,czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające co do braku winy lub braku świadomości odpowiedzialność za umyślne i nieumyślne naruszenie dyscypliny, czasu jego popełnienia, problem podległości służbowej ,informacje o zakończeniu postępowania, przedawnienie i zatarcie skazania.

   13.Postępowanie odwoławcze przed główną komisją orzekającą – zasad oraz tryb postępowania.

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r.  wprowadza wiele zmian i będzie miała znaczenie dla osób odpowiedzialnych za prawidłowość gospodarki finansowej jednostek oraz  za prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zapoznanie  się dyrektorów i głównych księgowych ze zmienionymi  zasadami dotyczącymi dyscypliny finansów publicznych, obowiązującymi obecnie  oraz tymi, które zostały wprowadzone w związku ze zmianą ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych pozwoli na uniknięcie zagrożeń w tym zakresie. 

Do najważniejszych zmian należy: 

-poszerzenie katalogu osób wykonujących czynności przewidziane w przepisach Prawa zamówień publicznych, które będą mogły ponosić odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

-wprowadzenie odpowiedzialności osób, które wykonują obowiązki lub, którym je powierzono, na podstawie ustawy, w zakresie, w jakim ich działania lub zaniechania mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

-rozszerzenie zakresu przedmiotowego czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów,

-wzmocnienie odpowiedzialności kierownika zamawiającego za zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej dotyczącej zamówień publicznych

-wskazanie czynów nie stanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *