Zmiany z zakresu nadzoru pedagogicznego – obszary podlegające kontroli.

1 września ukazało się rozporządzenie zmieniające dotychczasowe warunki prowadzenia nadzoru pedagogicznego. Na mocy nowych zapisów zniesiono dotychczasową ewaluację jako jedną z form nadzoru. To istotna zmiana. O innych dowiecie się z naszego artykułu.

1 września ukazało się rozporządzenie zmieniające dotychczasowe warunki prowadzenia nadzoru pedagogicznego. Na mocy nowych zapisów zniesiono dotychczasową ewaluację jako jedną z form nadzoru. Rezygnacja z ewaluacji i włączenie obszarów pracy szkoły do zakresu kontroli ma pozwolić na ocenę działalności szkół i placówek nie tylko pod kątem zgodności ich działania z przepisami prawa, ale też prawidłowości realizacji procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki. Kontrole planowe, tak jak dotychczas, będą prowadzone w wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Warto zatem przyjrzeć się, jakie obszary będą kontrolowane w roku szkolnym 2021/2022:

 

a)    w szkołach ponadpodstawowych:

–        „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”;

 

b)   w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:

–        „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;

 

c)    w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:

–        „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”;

 

d)   w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:

–        „Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”;

 

e)    w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:

–        „Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych”;

 

f)    w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

–        „Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;

 

g)   w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:

–        „Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *