Wytyczne sanitarne na nowy rok szkolny 2021/2021

Wróciliśmy do szkół, w których nadal obowiązują ustalone przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytyczne, dotyczące reżimu sanitarnego. Na co należy zwrócić uwagę, aby zapewnić uczniom i wszystkim pracownikom bezpieczne warunki pracy? O tym dowiecie się z naszego dzisiejszego artykułu.

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością
o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.

Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

–        specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,

–        zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,

–        aktualnych przepisów prawa.

Organizacja zajęć oraz higiena, czyszczenie, dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

Zdrowy uczeń, jeden opiekun, dezynfekcja, maseczki dla uczniów szkół ponadpodstawowych – w przestrzeniach wspólnych, rekomendowany 1 termometr bezdotykowy, miejsce do ewentualnej izolacji osoby z objawami; nie wymieniać się pomocami, usunąć wszystko, co się nie da zdezynfekować, wietrzenie sal, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć; w bibliotece dwudniowa kwarantanna książek  

  oraz

W miarę możliwości:

– odrębne toalety, niemieszanie się grup, stałe harmonogramy, stale sale oraz nauczyciele, dystans miedzy ławkami i stolikiem nauczyciela,

– zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej,  w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

Rekomenduje się:

– pobyt na świeżym powietrzu, wyjścia miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone;

-należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu;  w małych grupach lub w oddziałach klasowych.

– źródełka lub fontanny wody do picia- jeśli są w szkole – to decyzja o ich użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną sytuację epidemiologiczną.

Odrębne wytyczne odnoszą się do gastronomii oraz do postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *