ZNACZENIE UZASADNIENIA AKTU NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

Nadanie stopnia awansu zawodowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja ta, daje nauczycielowi prawo do zatrudnienia w określonych rodzajach szkół.

W sprawie rozważanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 31 października 2018 r. (III SA/Gd 705/18) komisja konkursowa odmówiła dopuszczenia nauczyciela – skarżącego do postępowania konkursowego, gdyż zawarta w jego ofercie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nie zawierała uzasadnienia, co stanowiło, zdaniem Komisji istotną wadę tego dokumentu mającego walor decyzji administracyjnej.

Jak wskazał Sąd w art. 9 ust. 5 Karty Nauczyciela wymieniono obligatoryjne elementy aktu nadania stopnia awansu zawodowego nie wskazując, aby do nich należało uzasadnienie do tegoż aktu. Uzasadnienie stanowi załącznik do aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/53647-znaczenie-uzasadnienia-aktu-nadania-stopnia-awansu-zawodowego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *