Zostań dyrektorem szkoły…

Myślisz o wystartowaniu w konkursie na dyrektora szkoły? Chcesz wiedzieć, jakie wymogi formalne musi spełnić kandydat na stanowisko dyrektora szkoły? Zapraszamy do lektury artykułu naszego eksperta, Dyrektora IK Eko-Tur, Artura Foremskiego

Przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły należy przede wszystkim należy szczegółowo zapoznać się z aktualnym rozporządzeniem MEiN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek oraz z rozporządzeniem w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Przede wszystkim należy:

– złożyć wymaganą przepisami prawa dokumentację (oświadczenia, życiorys, niezbędne zaświadczenia, kopie dokumentów kandydata poświadczających niezbędne wymagania),

– złożyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki.

 

Ważne!

 

W przypadku oświadczeń i innych dokumentów wymaganych w rozporządzeniu należy pamiętać o podstawowej zasadzie: PODPISUJEMY KAŻDY DOKUMENT!

 

Przed złożeniem swojej oferty warto samemu sprawdzić dwa razy kompletność i właściwość dokumentów pod względem formalnym (z „odhaczeniem” każdego wymaganego w ogłoszeniu dokumentu, sprawdzeniem potwierdzeń kopii, itp.). Nie zaszkodzi poprosić kogoś innego o sprawdzenie kompletności i przeczytanie CV oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły.

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ DYREKTOREM SZKOŁY?

 

 

Minister Edukacji Narodowej (od 2020 Minister Edukacji i Nauki) rozporządzeniem określił wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora placówki oświatowej (najważniejsze zapisy):

 

 • stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.
 • kandydata na stanowisko dyrektora placówki, wyłania się w drodze konkursu.
 • jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący, powołuje na stanowisko dyrektora placówki ustalonego przez siebie kandydata.
 • do czasu powołania na stanowisko dyrektora placówki, organ prowadzący placówkę może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora placówki wicedyrektorowi albo innemu pracownikowi tej placówki.

Stanowisko dyrektora placówki może zajmować osoba:

 • ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • otrzymała co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy
 • która posiada staż pracy określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 1f;
 • która posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

Kolejne wymogi dotyczące kandydata:

 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.3)), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;”,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie była karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 Kodeksu pracy.

Zapraszamy na drugą część artykułu już w najbliższą środę

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *