Monitorowanie liczby godzin

Warunkiem zrealizowania pełnej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest rytmiczna praca, duża dyscyplina nauczycieli i bieżące monitorowanie. Wykorzystywanym narzędziem może być tabela, w której każdy nauczyciel w ramach realizowanego przedmiotu wskazuje proporcje między planowaną ilością godzin, w stosunku do faktycznie zrealizowanej.

Np. Min. liczba godzin na realizację podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej to 385 godzin w cyklu.  Nauczyciel, planując pracę, założył, że przedmiot będzie realizowany po 128 godzin w klasach IV i V, oraz 160 w klasie VI. Razem dało to 416 godzin. [Taka różnica bierze się stąd, że podstawa programowa rozpisana jest na 32 tygodnie pracy, a w rzeczywistości pracujemy 36 tygodni. Mamy więc 4 tygodnie w każdym roku „zapasu” godzin, aby zrealizować minimum określone w podstawie]. W klasie IV zrealizowano 120 godzin, w klasie V 120 godzin, w klasie VI 150 godzin. Razem daje nam to 390 godzin. Różnica pomiędzy ilością planowaną, a zrealizowaną to 26 godzin, na których nie zrealizowano podstawy, ale minimalna liczba godzin to 385. Wniosek: podstawa programowa została zrealizowana.

Monitorowanie programów i podręczników

Nauczyciel  ma obowiązek opisania programu pod kątem realizacji podstawy, szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na zalecenia i warunki realizacji opisane w podstawie programowej. Jeśli program zawiera treści, które wychodzą ponad podstawę nauczyciel ma obowiązek uzasadnić możliwość realizacji tak poszerzonej podstawy w klasie.

Podobnie z podręcznikiem. Musi być zgodny z podstawa programową. 

Obserwacja zajęć przez dyrektora

To także forma monitorowania podstawy. Dyrektor podczas obserwacji zwraca uwagę na to, czy  realizowane cele wynikające z podstawy programowej,  czy kształtowane są umiejętności opisane w podstawie programowej oraz czy uwzględniane są zalecane                                                       warunki i sposoby realizacji podstawy programowej?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *