oraz dla uczniów, u których nauczyciele, wychowawcy grup, specjaliści w wyniku przprowadzonych działań pedagogicznych stwierdzili potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (uczniowie nie posiadający powyzszych orzeczeń i opinii ale nauczyciele stwierdzają potrzebę objęcia ich pomocą psychologiczno – pedagogiczną)

IPET

opracowuje się dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: np. zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedosłuch, upośledzenie w stopniu lekkim,

Akty prawne: Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., NR 228, poz. 1487).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *