Zgodnie z przepisem art. 82 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela – kary dyscyplinarne, tj. nagana z ostrzeżeniem i zwolnienie z pracy podlegają zatarciu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu pod warunkiem, że w tym okresie nauczyciel nie był ponownie karany dyscyplinarnie lub sądownie. Odpis orzeczenia o ukaraniu, który znajdował się w aktach osobowych pracownika ulega zniszczeniu, a kara dyscyplinarna z chwilą jej zatarcia uznawana jest za niebyłą.