Czy dopuszczalne jest przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia?

Stosowanie do treści przepisu art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Z powołanego przepisu, a także utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jest prawem podmiotowym pracownika. To z kolei oznacza, iż w okresie korzystania z tego urlopu stosunek pracy nauczyciela podlega ochronie. W wyroku z dnia 20 kwietnia 2001 r. Sąd Najwyższy (sygn. I PKN 377/00  OSNP 2003/5/115)wyraźnie podkreślił, iż przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny na jego wniosek (lub wypowiedzenie mu stosunku pracy) po rozpoczęciu urlopu jest sprzeczne z celem urlopu i uzasadnia żądanie uznania tego przeniesienia za bezskuteczne.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *