Arkusz organizacji pracy szkoły – na co warto zwrócić uwagę?

W poniedziałek publikowaliśmy wykaz rozporządzeń, które stanowią podstawę tworzenia arkusza organizacyjnego pracy szkoły. Dzisiaj natomiast omawiamy najważniejsze zasady obowiązujące podczas redagowania tego dokumentu

Arkusz   organizacji  szkoły  i przedszkola  określa  szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

 

 

Punktem wyjścia opracowania arkusza organizacji pracy szkoły/przedszkola jest:

 

  1. Obowiązujący stan prawny wraz z uchwałami.
  2. Racjonalizacja sieci szkół -mniej szkół większych niż więcej mniejszych jest korzystne dla finansowania.
  3. Przyjęty na kolejny rok szkolny plan rekrutacji.
  4. Statut szkoły/placówki.
  5. Ramowe plany nauczania.
  6. Oczekiwania organu prowadzącego.
  7. Plan finansowy obowiązujący od 01.2022 oraz założenia JST do planu finansowego na kolejny rok budżetowy (2023 r.).
  8. Zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz organizacyjny (obecny)
  9. Opinie i orzeczenia z PPP.

 

Zmiany w  ustawie Prawo oświatowe w odniesieniu do oddziałów przygotowania wojskowego – szkoły ponadpodstawowe.

 

Wniosek do MON o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność.

Wniosek, o którym mowa w art. 28 a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2022/2023 składa się̨ w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

 

Dostosowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach  do BHP.

 

Wydłużenie terminu na dostosowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego do dnia 31 sierpnia 2024 r.

 

 

Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej – na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.

 

Prawo oświatowe nie nakłada na dyrektora placówki (w tym dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego) obowiązku przekazania arkusza organizacyjnego do zaopiniowania przez zakładowe organizacje związkowe, a przepisy rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. „nie zawierają regulacji odnoszących się do arkusza organizacji szkoły specjalnej (lub przedszkola specjalnego, które może współtworzyć strukturę ośrodka), wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego”. Jest w nim mowa o placówce, czyli jednostce nadrzędnej wobec szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych i grup wychowawczych tworzących jego strukturę

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *