Cudzoziemcu, witaj w polskiej szkole!

Zderzenie dwóch obcych kultur zawsze jest wyzwaniem – tym większym, im bardziej dotyczy dzieci i to w obliczu wojennej traumy. Jak powitać cudzoziemca w szkole? Jak zapewnić mu warunki do tego, żeby poczuł się bezpiecznie i mógł odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

Zderzenie dwóch obcych kultur zawsze jest wyzwaniem – tym większym, im bardziej dotyczy dzieci i to w obliczu wojennej traumy. Jak powitać cudzoziemca w szkole? Jak zapewnić mu warunki do tego, żeby poczuł się bezpiecznie i mógł odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

Szkoła powinna zapewnić dziecku cudzoziemskiemu:

 

 • poczucia bezpieczeństwa,
 • akceptację w środowisku rówieśników, w nowej szkole, w nowej klasie,
 • akceptację nauczycieli,
 • wsparcie, poczucie, że nie jest samo,
 • pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji, znalezieniu swego miejsca, roli jaką może odegrać w nowym środowisku,
 • bycie zauważonym, nie ignorowanym, docenianym,
 • pomoc w poznaniu nowego języka i kultury.

 

Nawet jeżeli bariera językowa nam to utrudnia, trzeba pamiętać, że uczeń z doświadczeniem migracyjnym potrzebuje podstawowych  informacji na temat:

 • książek i przyborów, które powinien posiadać oraz stroju wymaganego w szkole, np.  na zajęciach sportowych;
 • planu lekcji, zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych;
 • zasad panujących w szkole, dotyczących m.in.: zmiany obuwia, usprawiedliwiania
 • nieobecności, zwolnień z lekcji, organizacji lekcji, organizacji przerw, organizacji zajęć pozalekcyjnych, posiłków (stołówka), wycieczek, wyjść edukacyjnych, ważnych szkolnych uroczystości, życia uczniowskiego (dyskoteki, imprezy sportowe);
 • kultury naszego kraju (ze szczególnym uwzględnieniem zasad i norm obowiązujących w rzeczywistości otaczającej ucznia migranta oraz tradycji przestrzeganych w szkole, których dziecko z innego kraju może nie znać – np. ślubowania uczniowskie, mikołajki);
 • wymagań edukacyjnych dostosowanych do jego możliwości (co będzie od niego
 • wymagane, w jaki sposób powinien to wykonać, jak będzie to oceniane, co powinien zrobić, jeśli czegoś nie rozumie).

W pierwszych dniach przydatne mogą być tzw. pakiety powitalne przygotowane w różnych językach, zarówno dla dzieci na poziomie szkoły podstawowej, jak i dla uczniów szkoły ponadpodstawowej.

 

            Osobną, niezwykle delikatną kwestią, jest współpraca z rodzicami-obcokrajowcami. Opiekunowie takiego ucznia to osoby nierzadko zagubione i zdezorientowane. W niektórych przypadkach dzieci miały sporą przerwę w nauce i choć ich rodzice często są otwarci i gotowi na nowe wyzwania, to również potrzebują rzetelnych i przystępnych informacji na temat:

 • polskiego systemu edukacji: typy szkół, zasady rekrutacji, prawo do bezpłatnej nauki;
 • organizacji pracy szkoły: kalendarz roku szkolnego, przedmioty nauczania, nauczanie języka polskiego jako drugiego (bezpłatne dodatkowe zajęcia z języka polskiego i ewentualnie innych przedmiotów przysługujące uczniom – cudzoziemcom na mocy ustawy); zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, świetlica szkolna, stołówka;
 • zasad opieki medycznej w szkole, jeżeli taka jest; 
 • tygodniowego planu zajęć w szkole;
 • wymagań szkoły wobec dziecka (zadania domowe, ubiór, szkolny regulamin, oczekiwania, wyjaśnienie zasad usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania dziecka z zajęć);
 • książek, zeszytów, przyborów, stroju sportowego, obuwia na zmianę, które powinni
 • zakupić swojemu dziecku (czasem wraz z podpowiedzią, gdzie można je kupić);
 • płatności za obiady, wycieczki, składki (np. klasowe, Rada Rodziców) wraz z informacją, czy są obowiązkowe, czy dobrowolne;
 • zasad udzielania pomocy materialnej (np. na zakup podręczników) lub innej formy
 • wsparcia (np. bezpłatne obiady, dofinansowanie udziału dziecka w wycieczkach);
 • terminów i zasad organizacji zebrań z rodzicami;
 • możliwości kontynuowania edukacji dziecka w zakresie języka rodzimego i wyznawanej religii;
 • zasad wyrabiania i używania legitymacji szkolnej;
 • zasad wyrabiania i stosowania numeru PESEL;
 • najbliższych placówek, w których można dokonać tłumaczenia dokumentów edukacyjnych i zdrowotnych dziecka i załatwić inne formalności związane z nadaniem im mocy prawnej na terenie RP;
 • instytucji i placówek udzielających pomocy migrantom (także organizacji pozarządowych);
 • zajęć z nauki języka polskiego dla dorosłych.

            Nie wszystkie informacje przekazywane rodzicom są wprost związane z nauką dziecka w szkole (np. informacja o zajęciach z nauki języka polskiego dla dorosłych), jednak ich zaspokojenie służy dobru dziecka i lepszej współpracy z jego opiekunami.

            W wielu przypadkach szkoła jest pierwszym miejscem, w którym potrzeby te mogą zostać dobrze i skutecznie zaspokojone.

 

 

Równe traktowanie w szkole – szkolny Kodeks Równego Traktowania

 

Kodeks Równego Traktowania (KRT) jest odpowiedzią na potrzeby szkół dotyczące opracowania i wdrażania zasad równego traktowania w szkole. KRT określa najważniejsze wartości i cele szkoły dotyczące równego traktowania a także sposoby ich realizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r., szkoły są zobowiązane do realizowania działań antydyskryminacyjnych adresowanych do całej społeczności szkoły.

 

Kodeks Równego Traktowania zapewnia takie same prawa dla wszystkich uczniów, bez względu na: płeć, wiek, kolor skory, pochodzenie etniczne, narodowość, stopień sprawności (fizycznej i intelektualnej), orientację seksualną, wyznanie bądź bezwyznaniowość, stopień zamożności i inne cechy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *