Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Budowa statutu szkoły/placówki oświatowej

Budowa statutu szkoły/placówki oświatowej

09:56 12-06-2013

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe

Statut to jeden z najważniejszych dokumentów w szkole, przedszkolu, placówce. Co powinno się w nim znaleźć?

Statut (łac. statutum - postanowieniezbiór przepisów regulujących strukturę, zadania i sposób działania instytucji lub organizacji.

Statut szkoły to podstawowy zbiór przepisów określających ustrój szkoły, a w szczególności jej organizację wewnętrzną oraz tryb pracy jej organów.

Statut szkoły to najważniejszy element prawa wewnątrzszkolnego.

Zadania prawa wewnątrzszkolnego:

 1. Jest instrumentem władzy, wpływa na funkcjonowanie całej szkolnej społeczności
 2. Ogranicza, zakazuje określonych typów zachowań
 3. Zapewnia i ochrania prawa i wolności członków społeczności szkolnej
 4. Organizuje i porządkuje funkcjonowanie szkoły
 5. Pomaga rozstrzygnąć konflikty i spory.

 

Schemat budowy statutu

Preambuła

1. Postanowienia wstępne - słowniczek terminów używanych w statucie

2. Nazwa szkoły

 • nie może być zmieniana przez organy szkoły, gdyż występuje w danej formie  w akcie założycielskim i uchwale ustalającej sieć przedszkoli i szkół,
 • w statucie zespołu szkół warto wyraźnie określić, kiedy jest używana pieczęć zespołu, a kiedy pieczęcie szkół wchodzących w jego skład (będzie to wynikało z kompetencji zespołu wobec szkół).

  3. Inne informacje o szkole - np. zapisy o klasach integracyjnych, sportowych, specjalnych

4. Cele i zadania szkoły

 • ambicją każdej szkoły winno być odnalezienie siebie i zaprezentowanie się na zewnątrz poprzez ukazanie celów i zadań wyróżniających szkołę w plejadzie innych,
 • ustawa obejmuje bardzo szeroki zakres zadań szkoły - ich szczegółowe ujęcie mogłoby prowadzić do nadmiernego „rozbudowania statutu”,
 • w sytuacjach nieuregulowanych w statucie zawsze będą miały zastosowanie rozwiązania ogólne z prawa powszechnego.

5. Organy szkoły

 • statut powinien odzwierciedlać  stan faktyczny,  więc należy w nim określić kompetencje wyłącznie organów faktycznie funkcjonujących,
 • należy szczegółowo określić kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły, sposób rozwiązywania sporów oraz zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami,
 • każdy organ musi mieć możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ustawowych kompetencji.

Zapisy dotyczące powinny być precyzyjnie formułowane. Często spotykanym błędem jest poszerzenie zakresu kompetencji stanowiących rady pedagogicznej lub ograniczenie kompetencji opiniujących do zamkniętego katalogu spraw.

 

6. Organizacja szkoły - warto w statucie zamieścić normatywy dotyczące wielkości oddziałów szkolnych.

7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • statut szkoły powinien wskazywać miejsce (regulamin, zakres czynności lub inne) szczegółowego opisania zadań nauczycieli, w szczególności związanych z odpowiedzialnością za zdrowie,  życie i bezpieczeństwo uczniów, z prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego oraz dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 • statut powinien nazwać stanowiska nauczycielskie (bibliotekarz, pedagog) i pracowników niepedagogicznych (woźna, sekretarka)

8. Uczniowie szkoły.

Statut szkoły określa m.in. rodzaje nagród i i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.

Wskazane jest określenie:

 • kto przyznaje nagrody lub udziela kary,
 • z kim winien konsultować decyzję
 • kto ma prawo występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody lub udzielenie kary,
 • kto jest powiadamiany (poza uczniem) o przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary (zasadą powinno być, że o nagrodach i karach każdorazowo są powiadamiani rodzice)
 • w jakim terminie i do kogo może uczeń (lub rodzice i opiekunowie) wnieść odwołanie,
 • kto jest organem odwoławczym,
 • jaki jest termin załatwienia odwołania.

 

9. Postanowienia końcowe

Warto zawrzeć delegację stałą w statucie zobowiązującą dyrektora szkoły do ujednolicenia tekstu statutu po kolejnych nowelizacjach.

 

Przykłady zapisów statutowych

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
 4. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 5. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 6. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,
 7. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
 8. rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 9. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych),
 10. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 11. korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, ,
 12. korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
 13. udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły
 14. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły.

Uczeń ma obowiązek:

 1. uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
 2. regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
 3. usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych,
 4. brać czynny udział w życiu szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich,  
  uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych,
 5. godnie reprezentować szkołę,
 6. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
 7. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców,
 8. dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,
 9. dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne
 10. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem w czasie przerw,
 11. nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków  odurzających,
 12. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne,
 13. naprawić wyrządzone przez siebie szkody

 

Nowelizacja statutu

 

Czynniki determinujące konieczność dokonania zmian w statucie:

 1. Zmiany w prawie,
 2. Zmiany organizacyjne w szkole,
 3. Zalecenia organów kontrolnych,
 4. Inne powody (zmiana lub nadanie imienia, zmiana nazwy, siedziby).

Wnioskować o zmiany w statucie mogą:

 • Dyrektor szkoły,
 • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • Organy szkoły.

 

Tryb postępowania przy nowelizacji statutu

 1. Rada pedagogiczna (wyłoniony zespół) przygotowuje projekt statutu szkoły/placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły/placówki
 2. Rada szkoły/placówki uchwala statut szkoły lub placówki  
  (w szkole/placówce, w której rada szkoły nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna)
 3. Znowelizowany statut zostaje przesłany do organu prowadzącego oraz do organu nadzoru pedagogicznego

Znowelizowany statut zostaje udostępniony wszystkim zainteresowanym w sposób ustalony w szkole

Bogdan Żerkowski

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x