Budowa statutu szkoły/placówki oświatowej

Statut to jeden z najważniejszych dokumentów w szkole, przedszkolu, placówce. Co powinno się w nim znaleźć?

Statut (łac. statutum – postanowieniezbiór przepisów regulujących strukturę, zadania i sposób działania instytucji lub organizacji.

Statut szkoły to podstawowy zbiór przepisów określających ustrój szkoły, a w szczególności jej organizację wewnętrzną oraz tryb pracy jej organów.

Statut szkoły to najważniejszy element prawa wewnątrzszkolnego.

Zadania prawa wewnątrzszkolnego:

 1. Jest instrumentem władzy, wpływa na funkcjonowanie całej szkolnej społeczności
 2. Ogranicza, zakazuje określonych typów zachowań
 3. Zapewnia i ochrania prawa i wolności członków społeczności szkolnej
 4. Organizuje i porządkuje funkcjonowanie szkoły
 5. Pomaga rozstrzygnąć konflikty i spory.

 

Schemat budowy statutu

Preambuła

1. Postanowienia wstępne – słowniczek terminów używanych w statucie

2. Nazwa szkoły

 • nie może być zmieniana przez organy szkoły, gdyż występuje w danej formie  w akcie założycielskim i uchwale ustalającej sieć przedszkoli i szkół,
 • w statucie zespołu szkół warto wyraźnie określić, kiedy jest używana pieczęć zespołu, a kiedy pieczęcie szkół wchodzących w jego skład (będzie to wynikało z kompetencji zespołu wobec szkół).

  3. Inne informacje o szkole – np. zapisy o klasach integracyjnych, sportowych, specjalnych

4. Cele i zadania szkoły

 • ambicją każdej szkoły winno być odnalezienie siebie i zaprezentowanie się na zewnątrz poprzez ukazanie celów i zadań wyróżniających szkołę w plejadzie innych,
 • ustawa obejmuje bardzo szeroki zakres zadań szkoły – ich szczegółowe ujęcie mogłoby prowadzić do nadmiernego „rozbudowania statutu”,
 • w sytuacjach nieuregulowanych w statucie zawsze będą miały zastosowanie rozwiązania ogólne z prawa powszechnego.

5. Organy szkoły

 • statut powinien odzwierciedlać  stan faktyczny,  więc należy w nim określić kompetencje wyłącznie organów faktycznie funkcjonujących,
 • należy szczegółowo określić kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły, sposób rozwiązywania sporów oraz zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami,
 • każdy organ musi mieć możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ustawowych kompetencji.

Zapisy dotyczące powinny być precyzyjnie formułowane. Często spotykanym błędem jest poszerzenie zakresu kompetencji stanowiących rady pedagogicznej lub ograniczenie kompetencji opiniujących do zamkniętego katalogu spraw.

 

6. Organizacja szkoły – warto w statucie zamieścić normatywy dotyczące wielkości oddziałów szkolnych.

7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • statut szkoły powinien wskazywać miejsce (regulamin, zakres czynności lub inne) szczegółowego opisania zadań nauczycieli, w szczególności związanych z odpowiedzialnością za zdrowie,  życie i bezpieczeństwo uczniów, z prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego oraz dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 • statut powinien nazwać stanowiska nauczycielskie (bibliotekarz, pedagog) i pracowników niepedagogicznych (woźna, sekretarka)

8. Uczniowie szkoły.

Statut szkoły określa m.in. rodzaje nagród i i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.

Wskazane jest określenie:

 • kto przyznaje nagrody lub udziela kary,
 • z kim winien konsultować decyzję
 • kto ma prawo występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody lub udzielenie kary,
 • kto jest powiadamiany (poza uczniem) o przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary (zasadą powinno być, że o nagrodach i karach każdorazowo są powiadamiani rodzice)
 • w jakim terminie i do kogo może uczeń (lub rodzice i opiekunowie) wnieść odwołanie,
 • kto jest organem odwoławczym,
 • jaki jest termin załatwienia odwołania.

 

9. Postanowienia końcowe

Warto zawrzeć delegację stałą w statucie zobowiązującą dyrektora szkoły do ujednolicenia tekstu statutu po kolejnych nowelizacjach.

 

Przykłady zapisów statutowych

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
 4. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 5. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 6. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,
 7. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
 8. rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 9. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych),
 10. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 11. korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, ,
 12. korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
 13. udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły
 14. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły.

Uczeń ma obowiązek:

 1. uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
 2. regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
 3. usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych,
 4. brać czynny udział w życiu szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich,  
  uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych,
 5. godnie reprezentować szkołę,
 6. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
 7. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców,
 8. dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,
 9. dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne
 10. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem w czasie przerw,
 11. nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków  odurzających,
 12. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne,
 13. naprawić wyrządzone przez siebie szkody

 

Nowelizacja statutu

 

Czynniki determinujące konieczność dokonania zmian w statucie:

 1. Zmiany w prawie,
 2. Zmiany organizacyjne w szkole,
 3. Zalecenia organów kontrolnych,
 4. Inne powody (zmiana lub nadanie imienia, zmiana nazwy, siedziby).

Wnioskować o zmiany w statucie mogą:

 • Dyrektor szkoły,
 • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • Organy szkoły.

 

Tryb postępowania przy nowelizacji statutu

 1. Rada pedagogiczna (wyłoniony zespół) przygotowuje projekt statutu szkoły/placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły/placówki
 2. Rada szkoły/placówki uchwala statut szkoły lub placówki  
  (w szkole/placówce, w której rada szkoły nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna)
 3. Znowelizowany statut zostaje przesłany do organu prowadzącego oraz do organu nadzoru pedagogicznego

Znowelizowany statut zostaje udostępniony wszystkim zainteresowanym w sposób ustalony w szkole

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *