Atmosfera szkoły a motywacja nauczyciela

Bez stworzenia właściwego klimatu placówki, na który składa się między innymi właściwa komunikacja oraz bez zarażenia innych ciekawym pomysłem na szkołę, trudno dyrektorowi motywować pracowników.

Motywowanie pracowników jest procesem, na który składa się wiele elementów, np.: wysokość zarobków, jakość wsparcia ze strony dyrekcji, sprzyjająca atmosfera panująca w pracy, docenianie przez dyrektora zaangażowania i osiągnięć, możliwość podnoszenia kwalifikacji. Wydawać by się mogło, że wysokość zarobków najbardziej wpływa na  motywację do pracy. Z rozmów z nauczycielami wynika jednak, że cenią oni o wiele bardziej czynniki niematerialne, przede wszystkim jakość kontaktów z dyrektorem oraz pozostałymi pracownikami, które tworzą między innymi tzw. atmosferę miejsca pracy.

Zatem bez stworzenia właściwego klimatu placówki, na który składa się między innymi właściwa komunikacja oraz bez zarażenia innych ciekawym pomysłem na szkołę, trudno dyrektorowi motywować pracowników do podejmowania nowych wyzwań czy pokonywania trudów codziennej pracy z uczniami i kontaktów z rodzicami.

Stwórzmy więc najpierw taki klimat naszej szkoły, do której z chęcią przyjdą dzieci, rodzice, a przede wszystkim nauczyciele. Życzliwość, uśmiech, wzajemny szacunek będą miały wpływ na pracę, zaangażowanie czy chęć do podejmowania wysiłku przez całą szkolną społeczność, a zwłaszcza kadrę pedagogiczną, która pracując z uczniami bezpośrednio oddziałuje  na nich. Działania podejmowane przez zaangażowanego w pracę nauczyciela pozytywnie wpłyną na postawy i działania uczniów oraz rodziców. Zadowoleni uczniowie chętniej się uczą, są aktywni na lekcji, łatwiej przyswajają wiedzę, podejmują różnorodne działania, nie odczuwają zniechęcenia. Tym samym rodzice są zadowoleni z sukcesów swoich dzieci i chętnie wspierają nasze wysiłki.

Natomiast nauczyciel, który nie widzi sensu swoich działań będzie negatywnie wpływał na swoich uczniów, którzy w konsekwencji nie będą w odpowiedni sposób motywowani do nauki. Ogólne zniechęcenie będzie rodziło konflikty, a może i wywoływało agresję. Z pewnością nikt nie chce tworzyć destrukcyjnej atmosfery, jedynie taką, która daje poczucie odniesionego sukcesu, satysfakcji czy zwykłe zadowolenie, które uskrzydla.

Tak więc stworzenie takiego klimatu, który będzie służył wszystkim osobom związanym ze szkołą pełni niebagatelną rolę. Jest podstawą sukcesu placówki i zadowolenia pracowników, uczniów oraz rodziców. Opinie tych ostatnich przekazywane o szkole mają ogromny wpływ na postrzeganie placówki w środowisku lokalnym. Z przyjemnością rozmawia się z usatysfakcjonowanymi rodzicami, którzy wskazują na pozytywne działania podejmowane w naszej szkole, a jeszcze przyjemniej z tymi, którzy słyszeli pochlebne uwagi o nas i chcą zapisać swoje dziecko do naszej placówki w przyszłości.

Ważną funkcję w budowaniu pozytywnej atmosfery w szkole będzie pełniło podejmowanie wspólnych działań, np. organizowanie festynów czy kiermaszy do organizacji których włączają się nie tylko pracownicy szkoły, ale także rodzice. W takich sytuacjach poznajemy wówczas własne możliwości, budujemy pozytywne relacje, czujemy wspólnotę oraz widzimy sens wspólnie podejmowanych działań. Gdy jesteśmy razem w chwilach wspólnie odniesionego sukcesu, wiemy, że możemy na siebie liczyć oraz budujemy wzajemne zaufanie, a co za tym idzie łatwiej wspólnie możemy pokonać pojawiające się trudności. Warto uczynić z rodziców swoich sprzymierzeńców, którzy wesprą nas w podejmowanych działaniach i trudnych sytuacjach.  Dzięki temu możemy zrealizować wiele pomysłów służących naszej placówce.

Jeśli dodatkowo dyrektor prezentuje postawę lidera z pasją, potrafiącego przekonać nauczycieli i rodziców do swoich pomysłów, wręcz zarazić nimi będzie budować dobrą atmosferę, wyzwalać pozytywne emocje i chęć do działania. Pasja musi być autentyczna i widoczna. Dzięki temu stanie się pomysłem na szkołę zrozumianym i zaakceptowanym przez innych. Taka pasja zarazi i wciągnie innych do działania, do działania w szkole, a może także w życiu osobistym, np. zainteresowanie zdrowym stylem życia, które  kojarzy się z działaniami podejmowanymi w życiu osobistym. Właściwe przekazanie pomysłu przez dyrektora będzie skutkować stworzeniem w szkole programu prozdrowotnego obejmującego aspekty właściwego odżywiania, walkę z hałasem czy stresem, a także propagowanie aktywności fizycznej. Wokół takiej pasji można tworzyć wiele różnorodnych projektów szkolnych, takich, w których każdy odnajdzie miejsce dla siebie. Każdy będzie mógł być twórcą, a nie tylko wykonawcą zleconych zadań. Zatem w takiej placówce każdy odniesie sukces – zarówno dyrektor, i nauczyciel, a przede wszystkim uczeń, który zachęcony postawą nauczyciela będzie osiągał wysokie noty w nauce lub czuł, że uczy się na miarę własnych możliwości bądź przekracza te granice mimo początkowych trudności.

 

Renata Mreńca – uczestniczka Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *