Awans zawodowy nauczyciela. Harmonogram działań awansowych

Rozpoczynamy kolejny cykl praktyczny – tym razem dotyczący awansu zawodowego nauczycieli. Na początek podstawa prawna i harmonogram działań, kolejne elementy – wkrótce!

Awans zawodowy nauczyciela obejmuje szereg działań zarówno ze strony nauczyciela, jak również dyrektora oraz organu prowadzącego przy awansie zawodowym nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego, a także organu sprawującego nadzór pedagogiczny przy awansie nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego. Działania wymienionych podmiotów edukacyjnych muszą być dokumentowane zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Poniżej w tabeli zaprezentowano czynności:

                                    Harmonogram działań awansowych

Termin

Czynności

Uwagi

Nauczyciela

Dyrektora

 

 

początek roku szkolnego

Nauczyciel kontraktowy i mianowany: składa wniosek o rozpoczęcie stażu; dołącza do wniosku projektu planu rozwoju zawodowego

Przydziela opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym

nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku; nauczyciel mianowany realizuje staż bez opiekuna

 

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

nauczyciel stażysta przedkłada projekt planu rozwoju zawodowego

 

 

 

w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego

dyrektor może zwrócić nauczycielowi projekt planu rozwoju zawodowego do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian

 

staż

realizacja działań zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego

zapewnienie warunków do: obserwacji zajęć, udziału w formach kształcenia, korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej

 9 miesięcy nauczyciel stażysta; 2 lata i 9 miesięcy nauczyciel kontraktowy i mianowany

 

30 dni od dnia zakończenia stażu

złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

 

 

21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

ustalenie oceny dorobku zawodowego

 

 

w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Nauczyciel stażysta i kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania

 

 Nauczyciel stażysta do dyrektora szkoły; nauczyciel kontraktowy do organu prowadzącego

 

w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Nauczyciel mianowany składa wniosku o podjęcie postępowania

 

 Do organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

 Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust. 4 i 6.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393) – § 3 i 4.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *