Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Wiele osób właśnie teraz dowiaduje się, że od września rozpocznie przygodę z pracą w szkole. Jak wygląda rozwój zawodowy nauczyciela stażysty?

„…Zgodnie z art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela osobę rozpoczynającą pracę w szkole (i posiadającą wymagane kwalifikacje) zatrudnia się na okres jednego roku szkolnego w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Przepisy Karty nie przewidują możliwości zatrudnienia takiej osoby na innych zasadach, w tym również w trakcie roku szkolnego. Zatem nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z dniem nawiązania stosunku pracy, tj. z początkiem roku szkolnego…”

     Z dniem nawiązania stosunku pracy osoba zatrudniona w szkole uzyskuje automatycznie tytuł nauczyciela stażysty i rozpoczyna dziewięciomiesięczny okres stażu, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego. 

     Warunkiem nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście jest:

 1. posiadanie odpowiednich kwalifikacji (Karta Nauczyciela art. 9, ust. 1 pkt. 1),
 2. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego,
 3. uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

     W trakcie trwania stażu nauczyciel powinien:

 1. Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
  1. przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły;
  2. sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
  3. przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
 2. Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia.
 3. Prowadzić zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
 4. Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli –z  uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

     Niezbędne wymagania do zostania nauczycielem kontraktowym obejmują:

 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
 2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
 3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
 4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

     Nauczyciel stażysta zobowiązany jest do realizacji własnego planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

      Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

      Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

 
      Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły

      Dyrektor szkoły przydziela opiekuna stażu , którego zadaniem jest udzielanie pomocy w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 
      Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

 1. obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;
 2. udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;
 3. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

      Po zakończeniu stażu nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.

      Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

      Dyrektor szkoły w oparciu o projekt oceny opracowany przez opiekuna stażu oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia sprawozdania.

 
      Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 
      Dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

 
      W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor jako jej przewodniczący,
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole,
 3. opiekun stażu.

      W pracach komisji, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a na wniosek nauczyciela w skład komisji, wchodzi przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku.

 W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez komisję, nauczyciel:

 1. Przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 2. Odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań, których spełnienie jest niezbędne dla uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

      Po uzyskaniu akceptacji komisji w drodze decyzji administracyjnej dyrektor szkoły nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego.

 
      W przypadku negatywnej oceny dorobku zawodowego lub nie uzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej nauczyciel może złożyć wniosek o jeden dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy. Staż ten rozpoczyna się z dniem 1 września. Ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu tego stażu.

 
      Do ponownej rozmowy kwalifikacyjnej można przystąpić tylko jeden raz w danej szkole.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *