Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2022 – nowe zasady.

Jak zgodnie z nowymi regulacjami w KN będą awansować nauczyciele mianowani, którzy uzyskali ten stopień przed 1 września 2022 r? Jakie warunki musi spełnić nauczyciel mianowany w nowej ścieżce awansu na nauczyciela dyplomowanego? Czy tak jak w przypadku nauczycieli kontraktowych - przewiduje się możliwość skrócenie okresu niezbędnego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego w okresie przejściowym? Na te i inne pytania dotyczące awansu zawodowego odpowiada nasz ekspert – Jacek Jagiełło.

Jak zgodnie z nowymi regulacjami w KN będą awansować nauczyciele mianowani, którzy uzyskali ten stopień przed 1 września 2022 r?

 

W wielu publikacjach (również na łamach Eudrady) pojawiły się już dość szczegółowe informacje dotyczące ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli, ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Dzisiaj wyjaśnimy, jak będzie realizowany awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w odniesieniu do nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego na starych zasadach i do 1 września nie rozpoczęli stażu na nauczyciela dyplomowanego według starych zasad.

Ta grupa nauczycieli będzie realizowała swoją ścieżkę awansu na nauczyciela dyplomowanego według nowych zasad. Jeszcze raz podkreślam, dotyczy to tylko tych nauczycieli mianowanych, którzy przed 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na dyplomowanego według starych zasad.

 

Jakie więc warunki musi spełnić nauczyciel mianowany w nowej ścieżce awansu na nauczyciela dyplomowanego? Otóż:

  • aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego musi przepracować w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub w określonych przypadkach 4 lata i 9 miesięcy (nie odbywa stażu);
  • w ostatnim roku pracy, przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy;
  • uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
  • ocena dokonywana jest zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie tej oceny według szczegółowych kryteriów;
  • ocena pracy na wniosek nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego dokonywana jest za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny;
  • w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego, dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole, po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły;

Kolejne pytanie, które się nasuwa, to – czy tak jak w przypadku nauczycieli kontraktowych –  przewiduje się możliwość skrócenie okresu niezbędnego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego w okresie przejściowym?

 

Odpowiedź jest twierdząca i możliwość skrócenia okresu pracy wygląda następująco:

Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole skraca się o:

 

2 lata – jeżeli:

 a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze albo

 b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy – Karta Nauczyciela, albo

 c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

 

1 rok – jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (ustawa ta skróciła wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego o rok, a w przypadku jednej grupy o rok i 9 miesięcy) albo uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

 

Pozostała nam jeszcze kwestia dotycząca nauczycieli mianowanych, którzy przed 1 września 2022 r. już rozpoczęli staż na nauczyciela dyplomowanego i do dnia 1 września 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego – ci nauczyciele będą kontynuować staż na starych zasadach

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *