Awans zawodowy nauczycieli w pigułce – cz. I

Tak ważnych zmian w awansie zawodowym nauczycieli nie było od wielu lat. W roku szkolnym 2022/2023 mamy do czynienia z reformą systemu awansu zawodowego. Jak będzie wyglądał nowy awans zawodowy nauczycieli oraz jakie czynności musi podjąć dyrektor względem nauczycieli?

Tak ważnych zmian w awansie zawodowym nauczycieli nie było od wielu lat.

W roku szkolnym 2022/2023 mamy do czynienia z reformą systemu awansu zawodowego. Jak będzie wyglądał nowy awans zawodowy nauczycieli oraz jakie czynności musi podjąć dyrektor względem nauczycieli? 

 

Dokumenty, o których trzeba będzie pamiętać , to m.in.:

 •  Umowa o pracę z nauczycielem początkującym
 • Informacja o rozpoczęciu okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 • Informacja o powierzeniu funkcji mentora
 •  Umowa o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem początkującym

 

1. Zatrudnienie nauczyciela początkującego

Dotychczas nauczyciel z dniem zatrudnienia nabywał stopień awansu zawodowego stażysty. Po zmianach będzie on rozpoczynał pracę bez stopnia awansu zawodowego jako tzw. nauczyciel początkujący. Takiego nauczyciela zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne.

Nauczyciel początkujący nie musi być zatrudniany na cały okres przygotowania zawodowego.

 

Nadal możliwe będzie zatrudnienie nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego, jeżeli ten zobowiąże się do uzyskania brakującego przygotowania w pierwszym roku pracy. Jeżeli nauczyciel zobowiązania nie wykona, wtedy dyrektor:

 • rozwiąże umowę z nauczycielem z końcem roku szkolnego, albo
 • odbierze od nauczyciela kolejne zobowiązanie do uzyskania przygotowania pedagogicznego w drugim roku pracy (pod warunkiem, że nauczyciel nie uzyskał przygotowania z przyczyn niezależnych od siebie).

 

2. Nauczyciel rozpoczyna okres przygotowania do zawodu

Jeżeli nauczyciel zostanie zatrudniony w wymiarze co najmniej połowy wymiaru zajęć i zgodnie z kwalifikacjami, wtedy rozpocznie okres przygotowania do zawodu przed awansem na stopień mianowanego. Nie ma już znaczenia moment jego zatrudnienia. Przygotowanie do zawodu rozpocznie także nauczyciel zatrudniony po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym.

Nauczyciel rozpoczyna okres przygotowania do zawodu automatycznie, nie składa żadnego wniosku. Dyrektor nie musi wydawać mu jakiekolwiek decyzji czy nawet potwierdzenia rozpoczęcia okresu przygotowania do zawodu. Niemniej jednak dobrą praktyką będzie przekazaniu mu takiej informacji.

 

3. Przydzielenie nauczycielowi mentora

Zamiast dotychczasowego opiekuna stażu w przepisach przewidziano mentora. Dyrektor będzie musiał go niezwłocznie przydzielić nauczycielowi początkującemu rozpoczynającemu okres przygotowania do zawodu.

Mentorem może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ale nie pełniący funkcje kierownicze. Wyjątkowo nauczyciel z funkcją kierowniczą będzie mógł pełnić funkcję mentora w szkołach i placówkach niesamorządowych oraz artystycznych.

 

 

4. Wspieranie nauczyciela w okresie przygotowania do zawodu

Długość okresu przygotowania do zawodu będzie zróżnicowana. Co do zasady wyniesie jednak 3 lata i 9 miesięcy.

 

Do okresu przygotowania do zawodu nie będą zaliczane:

 • okresy zatrudnienia w wymiarze poniżej połowy,
 • okresy nieobecności nauczyciela w pracy trwające nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego

Wystąpienie takich okresów nie powoduje jednak konieczności realizowania przygotowania do zawodu od nowa. Po takiej przerwie przygotowanie może być kontynuowane.

W związku z okresem przygotowania do zawodu nauczyciel nie składa planu rozwoju zawodowego. Musi jednak realizować wymagania nałożone na niego w rozporządzeniu. Dyrektor natomiast musi zapewnić mu wsparcie w realizacji tych wymagań i w realizacji tych wymagań, w szczególności:

 • zapewnia nauczycielowi warunki do udziału w formach doskonalenia zawodowego
 • umożliwia korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej placówki działającej w systemie oświaty.

 

 5. Wypłacenie świadczenia na start

Nauczyciel rozpoczynający przygotowanie do zawodu powinien otrzymać jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł. Należy je wypłacić w ciągu 30 dni od rozpoczęcia przygotowania do zawodu. Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole otrzyma świadczenie tylko w tej, którą wskaże jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

 

6. Przeprowadzenie pierwszej obserwacji zajęć

W trakcie drugiego roku przygotowania do zawodu dyrektor musi przeprowadzić obserwację zajęć nauczyciela w wymiarze co najmniej 1 godziny. Podczas obserwacji obecny ma być:

 • dyrektor;
 • mentor,
 • doradca metodyczny, nauczyciel konsultant bądź przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły.

 

 7. Pierwsza ocena pracy nauczyciela

W drugim roku przygotowania do zawodu należy także dokonać oceny pracy nauczyciela. Zastąpi ona ocenę dorobku zawodowego. Przy czym jeśli dojdzie ustania zatrudnienia w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu, wtedy dyrektor ustali ocenę pracy za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela.

Warunkiem kontynuacji okresu przygotowania do zawodu i zatrudnienia na czas nieokreślony będzie uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy.

Sama procedura oceny pracy nie zmieni się znacząco – w toku oceniania dyrektor będzie musiał zasięgnąć opinii:

 • mentora,
 • rady rodziców.

Zarówno mentor jak i rada rodziców będą miały 14 dni na przedstawienie takiej opinii. Niemniej jednak jej brak nie wstrzyma procedury oceny pracy.

Co istotne, obowiązywać będą nowe kryteria oceny pracy. Zostaną one podzielone na obowiązkowe i dodatkowe. W ocenie będą brane pod uwagę wszystkie obowiązkowe kryteria oceny pracy oraz po jednym kryterium dodatkowym wybieranym przez:

 • nauczyciela – w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy,
 • dyrektora – w zawiadomieniu o dokonywaniu oceny pracy.

 

 

Kolejna część artykułu już za tydzień!

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *