Awans zawodowy nauczycieli w pigułce – cz. III

Kontynuujemy temat awansu zawodowego nauczycieli – dzisiaj trzecia część zasad realizowania ścieżki awansu zawodowego według najnowszych przepisów.

Kontynuujemy temat awansu zawodowego nauczycieli – dzisiaj trzecia część zasad realizowania ścieżki awansu zawodowego według najnowszych przepisów. Poprzednie dwa artykuły znajdą Państwo tutaj:

Część I

Część II

 

12. Organ prowadzący przyjmuje wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

Po upływie okresu przygotowania do zawodu nauczyciel będzie mógł złożyć do organu prowadzącego wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Wniosek wraz z załącznikami będzie oczywiście poddawany weryfikacji formalnej. W razie stwierdzenia braków formalnych organ wskaże te braki i wezwie nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków w terminie spowoduje zaś pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

13. Organ prowadzący zorganizuje egzamin

Jeżeli wniosek nauczyciela spełni wymogi formalne, wówczas nauczyciel przystąpi do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ prowadzący.

 

Skład komisji nie zmieni się i tak jak dotychczas wejdą do niej:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dyrektor szkoły,
 • 2 eksperci z listy ekspertów ustalonej przez MEiN,
 • Przedstawiciel wskazanego we wniosku przez nauczyciela związku zawodowego.

Podczas egzaminu komisja będzie:

 • zadawała pytania dotyczące wymagań na stopień nauczyciela mianowanego,
 • wskaże problem związany z pracą, który nauczyciel będzie musiał rozwiązać podczas egzaminu.

Następnie zostanie zorganizowane głosowanie, podczas którego każdy z członków komisji oceni nauczyciela w skali od 0 do 10 punktów. Nauczyciel będzie musiał osiągnąć średnią arytmetyczną w wysokości co najmniej 7 punktów, przy czym w jeżeli liczba członków komisji egzaminacyjnej będzie większa niż 3, odrzuci się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Na koniec komisja egzaminacyjna wyda nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

W przypadku niezdania egzaminu nauczyciel będzie mógł ponownie odbyć dodatkowe przygotowanie do zawodu (1 rok i 9 miesięcy), podczas którego ponownie zostanie zorganizowana komisyjna obserwacja zajęć.

Natomiast jeśli w ciągu 6 lat od rozpoczęcia przygotowania do zawodu nauczyciel nie uzyska stopnia mianowanego, wtedy dyrektor będzie musiał rozwiązać z nim stosunek pracy. Do 6-letniego okresu nie będą jednak zaliczane:

 • okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie.
 • okresy nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.

 

14. Organ prowadzący nadaje stopień mianowanego

Zwieńczeniem będzie oczywiście wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Właśnie wtedy nastąpi awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Samo zaświadczenie o zdaniu egzaminu nie jest jeszcze równoznaczne z nadaniem stopnia nauczyciela mianowanego.

 

15. Trzecia ocena pracy – na wniosek nauczyciela

Aby ubiegać się o stopień dyplomowanego, nauczyciel będzie musiał pozostawać w zatrudnieniu przez określony czas. Okres ten będzie liczony od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel nie będzie już odbywał ani stażu, ani okresu przygotowania do zawodu.

 

Do tego okresu nie będą zaliczane:

 • okresy zatrudnienia w wymiarze poniżej połowy,
 • okresy nieobecności nauczyciela w pracy trwające nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.

W tym okresie wymagana będzie trzecia ocena pracy nauczyciela – w ostatnim roku wspomnianego okresu zatrudnienia. Przy czym ocena nie będzie wówczas dokonywana z urzędu, lecz na wniosek nauczyciela. Ocena będzie obejmowała 3 ostatnie lata pracy.

Aby móc ubiegać się o stopień dyplomowanego, nauczyciel będzie musiał uzyskać co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy.

Rozwiązania przejściowe Jeżeli nauczyciel:

 • przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczął staż na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 • do tego dnia nie uzyskał tego stopnia awansu zawodowego,

stopień nauczyciela dyplomowanego uzyska na starych zasadach. Jeśli zaś nauczyciel:

 • uzyskał lub uzyska stopień nauczyciela mianowanego na starych zasadach,
 • do 1 września 2022 r. nie rozpoczął stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego,

będzie miał skrócony okres pracy w szkole wymagany do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – o:

 • 2 lata, jeżeli nauczyciel odbył staż na stopień mianowanego w dotychczasowym wymiarze,

1 rok – jeżeli nauczyciel odbędzie staż na stopień mianowanego w wymiarze skróconym o rok na podstawie przepisów przejściowych dla nauczycieli kontraktowych

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *