Awans zawodowy w pigułce cz. IV

Dzisiaj prezentujemy już ostatnią część naszego cyklu poświęconego nowym zasadom awansu zawodowego. Mamy nadzieję, że dzięki temu Państwa ścieżka kariery zawodowej będzie łatwiejsza do pokonania.

Dzisiaj prezentujemy już ostatnią część naszego cyklu poświęconego nowym zasadom awansu zawodowego. Mamy nadzieję, że dzięki temu Państwa ścieżka kariery zawodowej będzie łatwiejsza do pokonania. Poprzednie można znaleźć w linkach poniżej:

 

Część I

Część II

Część III

 

16. Wydanie zaświadczenia dla nauczyciela mianowanego

Po zakończeniu wymaganego okresu karencji dyrektor wydaje nauczycielowi zaświadczenie dotyczące tego okresu. Powinno ono zawierać:

 • informację o wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego
 • przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie karencji (w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej także w dodatkowym okresie karencji) wraz ze wskazaniem
 • informację o przyczynie skrócenia okresu karencji (jeżeli dotyczy).

 

17. Organ nadzoru przyjmuje wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Po upływie wskazanego okresu nauczyciel będzie mógł wreszcie składać wniosek o podjęcie postępowania o nadanie stopnia dyplomowanego do właściwego kuratora oświaty.

Wymogi, jakie musi spełnić nauczyciel ubiegający się o awans

Dokumenty dołączane do wniosku

spełnienie wymogów kwalifikacyjnych

 

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

(dyrektor poświadcza je za zgodność z oryginałem)

przepracowanie odpowiedniego okresu karencji w szkole

 

 • zaświadczenie dyrektora szkoły (zob. wyżej)
 • opis i analiza sposobu realizacji wymagań z § 8 ust. 1 rozporządzeniem ze wskazaniem szczególności uzyskanych efektów

(podpisane przez nauczyciela czytelnym podpisem, maksymalnie 4 strony w formacie A4)

co najmniej bardzo dobra ocena pracy z ostatniego roku okresu karencji

kopia karty oceny pracy (dyrektor poświadcza ją za zgodność z oryginałem)

W razie braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej nauczyciel będzie mógł ponownie wnioskować o awans po upływie:

 • 9 miesięcy zatrudnienia,
 • 2 lat i 9 miesięcy zatrudnienia – w przypadku dwukrotnego braku akceptacji komisji.

Tak jak na etapie awansu na stopień mianowanego organ będzie badał od strony formalnej wniosek i załączniki. W związku z tym będzie mógł wezwać nauczyciela do usunięcia braków.

 

18. Organ nadzoru organizuje rozmowę kwalifikacyjną

W następnym kroku organ nadzoru powoła komisję kwalifikacyjną w składzie:

 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły,
 • 2 eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez MEiN,
 • przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny jako obserwatorzy (opcjonalnie),
 • wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego (na wniosek nauczyciela).

W dalszej kolejności, po zawiadomieniu nauczyciela o posiedzeniu komisji (z 7-dniowym wyprzedzeniem) zostanie zorganizowana rozmowa kwalifikacyjna. Podczas tej rozmowy komisja zapozna się z oceną pracy nauczyciela a także opisem i analizą sposobu realizacji wymagań. Potem zaś przeprowadzi rozmowę, w trakcie której nauczyciel:

 • dokona prezentacji dorobku zawodowego;
 • odpowie na pytania członków komisji kwalifikacyjnej dotyczące działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela na rzecz oświaty oraz ich efektów, w zakresie wspomnianych wymagań.

Spełnienie tych wymagań zostanie poddane ocenie przez każdego z członków komisji (w skali od 0 do 10)  – wymagane quorum to 2/3 składu komisji. Nauczyciel będzie musiał osiągnąć średnią arytmetyczną na poziomie co najmniej 7 punktów. To pozwoli mu na otrzymanie zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

 

19. Organ nadzoru wyda akt nadania

Całą procedurę zwieńczy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

 

Źródło:

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – art. 9a – 9g.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 06 września 2022;
 • www.men.gov.pl
 • Poradnik Dyrektora Szkoły -www.
 • Mazowieckie Kuratorium Oświaty -www

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *