Będzie odpowiedzialność karna dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz innych ustaw wprowadza odpowiedzialność karną dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą.

Zgodnie z projektem odpowiedzialności karnej podlegać będą osoby kierujące jednostkami w przypadku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą.

Odpowiedzialność ta będzie dotyczyć osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego.

W ostatnich latach odnotowano wysoki wskaźnik popełnianych przestępstw, np. na terenie szkół – w 2011 r. było to ponad 28 tys. incydentów, a w 2012 r. liczba ta przekroczyła 24 tys.

Projekt zakładający zmiany w trzech ustawach: Prawie oświatowym, ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został przedłożony przez ministra, członka Rady Ministrów .

Źródło i cały tekst:https: //www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/bedzie-odpowiedzialnosc-karna-dyrektorow-zlobkow-przedszkoli-i-szkol,328870.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *