Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole – wybrane zagadnienia. Część 2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole, to temat istotny, wciąż powracający w różnych kontekstach kierunków polityki oświatowej. Na co należy zwrócić uwagę, dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole?

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

 

Ogólne warunki dotyczące bezpieczeństwa budynku   i pomieszczeń szkolnych wynikające z rozporządzenia w sprawie bhp wyglądają następująco:

1)      Teren szkoły musi być ogrodzony, właściwie oświetlony, a szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły i placówki zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

2)      W miarę możliwości szlaki komunikacyjne kieruje się na ulicę o mniejszym natężeniu ruchu;

3)      Szkoła powinna  posiadać równą nawierzchnię dróg, przejść i boiska oraz sprawną instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej;

4)      Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły powinny być przykryte odpowiednimi pokrywami lub zabezpieczone w sposób trwały;

5)      Schody  należy wyposażyć  w balustrady z poręczami,  zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Ważne jest, by otwarta przestrzeń pomiędzy ciągami  schodów zabezpieczona była siatką, kratą lub w inny skuteczny sposób.

6)      Plan ewakuacji szkoły lub placówki należy umieścić  w widocznym miejscu, z łatwym  do niego dostępem, zaś drogi ewakuacyjne oznaczyć  w sposób wyraźny i trwały, zgodnie z oznakowaniem bhp wg Polskich Norm.

7)      Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły lub placówki powinny być przeprowadzane podczas nieobecności w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła lub placówka zapewniają opiekę. Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły lub placówki nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace remontowe.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w pomieszczeniach szkolnych:

1)      W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie a także instaluje się właściwe wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. Warto zwrócić uwagę na to, czy między oświetleniem w sali a oświetleniem na korytarzu nie ma zbyt dużej różnicy w natężeniu światła.

2)      Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii.

3)       Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć

4)      Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.

5)      Jeżeli pomieszczenie, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

6)      Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub placówki.

7)      Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

8)      Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

9)      Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

10)  Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu.

11)  W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.

12)  Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury w wysokości co najmniej 18°C dyrektor ma prawo zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący (§ 17 r.b.h.p.).

13)  Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi najwyżej -15°C lub wystąpiły na danym terenie zdarzenia,    które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Odbiór dziecka ze szkoły

Procedura odbioru  dzieci ze szkoły powinna być szczegółowo sprecyzowana w  statucie szkoły, z uwzględnieniem spisu osób uprawnionych do odbioru ucznia i zaznaczeniem sytuacji realizowania uprawnienia do odbioru dziecka .

W typowych sytuacjach odbiór dziecka powinien następować:

  • przez rodziców (lub opiekunów prawnych) dziecka,
  • rodzeństwo
  • jego krewnych (np. dziadków).

Upoważnienie do odbioru dziecka przez rodzeństwo lub dalszych krewnych, którzy nie mają powierzonej pieczy nad dzieckiem drogą orzeczenia sądowego, powinno być potwierdzone przez rodziców stosownym oświadczeniem woli. Warto też przejrzeć przepisy dotyczące odbioru przez starsze rodzeństwo. Zgodnie z treścią art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) osoby, które nie ukończyły jeszcze 13 lat nie mają zdolności do czynności prawnych, zatem w tym wypadku nie mają zdolności do bycia przedmiotem upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły. Do upoważnienia osoby o ograniczonej w zdolności do czynności prawnych (a więc takiej, która nie ukończyła lat 13) wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Warto wiedzieć również, że  na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) dziecko w wieku do 7 lat, poza strefą zamieszkania, może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat, zatem dzieckiem w wieku do 7 lat może opiekować się także dziecko, które ukończyło 10 lat i mogą razem przebyć drogę ze szkoły do domu. W sytuacji, kiedy rodzice będą domagać się żeby dziecko mogło być odbierane przez rodzeństwo, które nie ukończyło jeszcze 13 lat, należy uznać, że decyzja rodziców jest realizacją ich władzy rodzicielskiej, wtedy też ponoszą oni pełną odpowiedzialność.   Dyrektor szkoły powinien uzyskać od rodziców szkoły wyraźne oświadczenie.

Jest to tylko wycinek całego, szerokiego zagadnienia związanego z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w szkole. Warto jednak mieć świadomość jego wagi, gdyż w sytuacjach, kiedy wystąpi zagrożenie lub po prosu – wypadek w szkole, pierwszą rzeczą będzie sprawdzenie, na ile szkoła wywiązała się z nałożonej na nią odpowiedzialności.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *