Czy prawo do wynagrodzenia może być przyznane po śmierci pracownika jego małżonkowi?

Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika,
w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *