Cele kontroli zarządczej w placówce oświatowej

Tydzień temu pisaliśmy o tym, czym jest kontrola zarządcza. Dziś kontynuujemy temat, koncentrując się na celach, które powinny zostać osiągnięte w trakcie realizacji kontroli zarządczej.

Podstawowym elementem kontroli zarządczej jest odpowiedzialność dyrektora placówki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej, aby jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Przepisy pozostawiają dyrektorom znaczną swobodę co do sposobu wprowadzenia kontroli zarządczej. Dyrektor placówki oświatowej, tworząc nowe procedury czy mechanizmy kontroli – bądź też dostosowując już istniejące w jednostce rozwiązania – powinien mieć na uwadze przede wszystkim efekt końcowy.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

 celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:           

  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  • skuteczności i efektywności działania;
  • wiarygodności sprawozdań;
  • ochrony zasobów;
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  • zarządzania ryzykiem.

Zaprezentowany katalog celów nie jest zamknięty, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności”. Cele kontroli zarządczej należy dostosować do specyfiki danego przedszkola.

Standardy kontroli zarządczej nie stanowią przepisów prawa powszechnego, zawierają jedynie wskazówki, które należy optymalnie dostosować do specyfiki danej placówki.

Pełnią rolę pomocniczą, ich celem jest promowanie wdrażania w sektorze finansów publicznych spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej zgodnego z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, z uwzględnieniem specyficznych zadań jednostki, która ją wdraża i warunków, w których jednostki działa.

Iwona Iwańska-Brzeszcz – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli