Cele szkoły jako organizacji

Podejmując się tego wymienionego tematu pragnęłam bliżej przyjrzeć się próbie określenia celów i zadań szkoły w kontekście organizacji w jej nowoczesnym ujęciu.

Mając kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w placówce oświatowej a także krótkie doświadczenie w pracy w dobrze zorganizowanej i zarządzanej korporacji spróbuję krótko przeanalizować teorię oraz wpleść w pracę swoje refleksje i spostrzeżenia.

Zacznę jednak od nazwania celów szkoły, które jasno precyzują przepisy oświatowe i rozporządzenia MEN.

Cele i zadania szkoły to:

I. Działalność edukacyjna określona przez :
1) szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość.

II. Szkoła realizuje także cele i zadania określone w przepisach prawa z uwzględnieniem dokumentów wymienionych powyżej a w szczególności:
a) humanizację szkoły, czyli dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej,
b) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły oraz wieku uczniów,
d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb,
e) zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
f) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z pracownikami placówek specjalistycznych; organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
g) tworzy warunki do rozwijania zainteresowań uczniów poprzez działalność kół przedmiotowych, kół zainteresowań i innych form pracy pozalekcyjnej o charakterze bezpłatnym lub płatnym,
h) umożliwia realizację indywidualnych i innowacyjnych programów nauczania,
i) kształtuje umiejętności służące nawiązywaniu i utrzymywaniu poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, działań w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
j) wspomaga poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska  lokalnego, regionu i kraju,
k) rozbudza potrzeby kontaktu z przyrodą,
l) ułatwia działalność organizacjom młodzieżowym wspomagającym proces wychowawczy,
ł) szkoła organizuje również opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez :
– indywidualne nauczanie i wychowanie
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
m) szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad :
– dziećmi z klas najniższych poprzez ścisły kontakt wychowawcy klasy z rodzicami, poznanie środowiska domowego uczniów, ścisły kontakt z pedagogiem lub psychologiem, kierowanie uczniów na badania specjalistyczne do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w celu rozpoznania ich indywidualnych potrzeb i możliwości stosowania działań zmierzających do szybkiej adaptacji uczniów w nowym dla nich środowisku szkolnym,
– uczniami z zaburzeniami rozwojowymi poprzez systematyczne badania dzieci przez psychologa i pedagoga, prowadzenie zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, zespołów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualną pracę wychowawców i nauczycieli,
– uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna (dożywianie, zapomogi finansowe).
2. Szkoła współdziała także z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia we wszystkich sferach działalności, a w szczególności w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki oraz udzielania informacji dotyczących zadań szkoły i przepisów prawa oświatowego.

Małgorzata Sicińska – uczestniczka Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą zorganizowanego przez Instytut Kształcenia Eko-Tur, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *