Co dalej z edukacją włączającą?

30 listopada 2021 r. w Rady Ministrów wpłynął projekt ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin, którego celem głównym będzie organizacja procesu wdrożenia i realizacji edukacji włączającej w polskich szkołach. Zawiera sporo zmian zwłaszcza za zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych.

30 listopada 2021 r. w Rady Ministrów wpłynął projekt ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin, którego celem głównym będzie organizacja procesu wdrożenia i realizacji edukacji włączającej w polskich szkołach. Co w nim znajdziemy?

Przede wszystkim wprowadzenie nowych rozwiązań oraz modyfikację dotychczasowych regulacji, które mają umożliwić:

1)     stworzenie krajowego systemu wsparcia dzieci, uczniów i rodzin;

2)     wprowadzenie nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin (WWR) – wejście w życie 1 września 2023 r.;

3)     zmianę sposobu oceny potrzeb dzieci i uczniów oraz planowania, udzielania i oceny efektywności udzielanego wsparcia oraz sposobu finansowania zadań w tym zakresie – wejście w życie 1 września 2023 r.;

4)     wprowadzenie standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w tym ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych.

Od 1 września 2022 r. do 1 września 2024 r. będą obowiązywać standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w zmniejszonym wymiarze godzin. W zależności od liczby uczniów wymiar etatów specjalistów będzie przedstawiał się następująco:

•          do 30 uczniów – 0,25 etatu,

•          od 31 do 50 uczniów – 0,5 etatu,

•          od 51 do 100 uczniów – 1 etat,

•          powyżej 100 uczniów – 1,5 etatu + 0,2 etatu na każdych następnych 100 uczniów.

Docelowe standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów, które będą obowiązywać od 1 września 2024 r.:

•          do 10 uczniów – 0,25 etatu,

•          od 11 do 20 uczniów – 0,4 etatu,

•          od 21 do 30 uczniów – 0,6 etatu,

•          od 31 do 40 uczniów – 0,8 etatu,

•          od 41 do 50 uczniów – 1 etat,

•          od 51 do 100 uczniów – 1,5 etatu,

    powyżej 100 uczniów – 2 etaty + 0,2 etatu na każdych następnych 100 uczniów.

 

5)     uregulowanie możliwości pełnienia przez szkoły i placówki specjalne nowej roli i zadań w zakresie wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych (Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą – SCWEW) oraz koordynowania kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli w zakresie edukacji włączającej. Prowadzenie SCWEW zostanie wprowadzone od 1 września 2022 r., natomiast od 1 września 2025 r. stanie się zadaniem obowiązkowym powiatu, z możliwością zawarcia porozumienia na zapewnienie wsparcia ze strony SCWEW prowadzonego przez inny powiat w sytuacji, gdy dany powiat nie prowadzi placówki specjalnej. Uruchomienie działalności Centrum Koordynującego planowane jest natomiast od 1 września 2022 r., co pozwoli na zapewnienie realizacji działań związanych z przygotowaniem jednostek systemu oświaty do realizacji nowych rozwiązań;

6)     uzupełnienie obecnych możliwości doskonalenia oraz rozwoju zawodowego nauczycieli i specjalistów o superwizję – wejście w życie 1 września 2024 r.;

7)     nadanie statusu ucznia osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – wejście w życie 1 września 2026 r.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *