Co dyrektor szkoły branżowej robi w czasie wakacji…

Kalendarz ogłasza drugą połowę wakacji. Dla jednych czas wakacyjnego odpoczynku to polskie morze, góry lub Mazury, dla innych - przestrzenie służbowego biurka i laptopa

 

Co dyrektor szkoły branżowej robi w czasie wakacji…

 

Kalendarz ogłasza drugą połowę wakacji. Dla jednych czas wakacyjnego odpoczynku to polskie morze, góry lub Mazury, dla innych –  przestrzenie służbowego biurka i laptopa. W obu przypadkach podróże wymagają planów, ale chyba tylko w jednym są spełnieniem letnich marzeń..

„Udane wakacje nauczycieli, czas wypoczynku, relaks„ – to terminy, które straciły świeżość i aktualność, ot, kolejny mit o pracy w oświacie (kolejny obok wyimaginowanych kwot tzw.  świetnych nauczycielskich zarobków).

 

A co w tym czasie robi dyrektor szkoły?

Przyjrzyjmy się tegorocznej dyrektorskiej pocztówce z wakacji… .

 

Za nami lipiec, czyli:

 1. Sporządzenie podsumowania analiz wewnątrzszkolnych.
 2. Przedłożenie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów – termin upływa 10.07.2020 r.( Podstawa prawna: § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.06.2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890).
 3. Egzamin ósmoklasisty i  maturalny w terminie dodatkowym; (Podstawa prawna: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku).
 4. Ustalenie terminów i przebiegu remontów obiektu szkolnego i przedszkolnego – na podstawie wyników kontroli.(Terminy ustalają organ prowadzący i dyrektor szkoły); Podstawa prawna: art. 61 pkt 1art. 62 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
 5. Archiwizowanie niektórych akt szkoły/przedszkola dotyczących przebiegu procesu nauczania. (Podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246);
 6. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – zadanie dyrektora szkoły i przedszkola. (Podstawa prawna: art. 9g ust. 1-3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
 7. Postępowanie rekrutacyjne- zakończenie w sierpniu  ( Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne).                

Sierpień dla dyrektora szkoły był zawsze miesiącem wyjątkowym i… wyjątkowo pracowitym. Trzeba zamknąć jeden rozdział, podsumować rok szkolny, który minął i zaplanować nowy rok szkolny, ale… jaki ?

Jeszcze nigdy dyrektor szkoły nie stał na tak niepewnym gruncie co do charakteru i formy nowego roku szkolnego. Wprawdzie minister zapowiada od 1 września powrót do kształcenia stacjonarnego, jednak równocześnie przewiduje się stworzenie przepisów, które umożliwią przejście na nauczanie zdalne w sytuacji, gdy w placówce pojawią się ogniska nowych zachorowań .

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego powinno być poprzedzone posiedzeniem rady pedagogicznej, zgodnie z art.69 ust.5 u.p.o, który zobowiązuje dyrektora szkoły do zwołania rady pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jej celem jest zaplanowanie organizacji nowego roku szkolnego i zakończenie mijającego.

Dla rozwiania wątpliwości, czy dyrektor może zobowiązać nauczycieli do pracy w trakcie ferii letnich i zimowych, należy przywołać art.64, ust.2,pkt.2 ustawy Karta Nauczyciela, wedle którego dyrektor ma takie prawo, w związku z działaniami związanymi z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem do nowego roku szkolnego.

Ustalenie terminu takiej narady nie jest zadaniem prostym, gdyż musi uwzględnić wiele czynników: ustalenia z narady z dyrektorami szkół i placówek w danym województwie, organizowanych przez kuratorów oświaty (kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zadania z planu nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji i kontroli zewnętrznej oraz monitorowania); spotkań z organami prowadzącymi; termin zakończenia egzaminów poprawkowych – ostatni tydzień ferii letnich (  §  16 ust.4 rozporządzenia MEN z 22 .02.2019 r w sprawie oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych)

Po ustaleniu terminu musimy pamiętać, że zebranie plenarne rady pedagogicznej odbywa się w celu:

1)     omówienia organizacji pracy i zatwierdzenia planu pracy szkoły, opracowania planu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, z uwzględnieniem celów i zadań szkoły oraz harmonogramu uroczystości i kalendarza imprez szkolnych,

2)     zaopiniowania dokumentów związanych z organizacją pracy szkoły ,

3)      powołania zespołów wychowawczych, przedmiotowych, planu dyżurów nauczycielskich i innych.( Podstawa prawna: art. 69 ust. 4-6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe)

Ponadto, dyrektor szkoły i przedszkola na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej (na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły i przedszkola) zobowiązany jest do przedstawienia wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (Podstawa prawna: § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w zw. z art. 69 ust. 7 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe)

Inne czynności dyrektora podejmowane w sierpniu:

 1. Wystąpienie do kuratora oświaty o zgodę na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć (Podstawa prawna: art. 10 ust. 7 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela).
 2. Ustalenie – na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły – z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (Podstawa prawna: art. 110 ust. 4 w zw. z art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe).
 3. Przydział zajęć edukacyjnych i innych zadań nauczycielom. (Podstawa prawna: art. 68 ust. 5 w zw. z art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe).
 4. Wydawanie zgody na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym ( Podstawa prawna: art. 86 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe- prezydencki  projekt zmian).
 5. Dokonanie przeglądu stanu technicznego i sanitarnego budynku, ocena szkoły pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Przekazanie – przed rozpoczęciem roku -do organu prowadzącego protokołu przeglądu BHP higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. (Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, art. 214 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach)
 6. Podjęcie ostatecznej decyzji o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 30.06 danego roku. A także przygotowanie zmian dokumentów określających wysokość wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy dla nauczycieli, którzy do 31.08 pozytywnie zakończyli postępowanie na wyższy stopień awansu zawodowego.  (Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela)

To tylko niektóre z wakacyjnych zadań i obowiązków dyrektora szkoły, oczywiście poza pilnym śledzeniem nieustannych zmian prawa oświatowego.

Wspomniane powyżej zagadnienia dotyczące sprawozdania i wniosków z nadzoru, planowania pracy nowego roku szkolnego czy awansu nauczyciela ze względu na obszerny charakter nie zostały rozwinięte w tym artykule, ale stanowią element oferty szkoleniowej naszej firmy. Serdecznie zapraszam do skorzystania z fachowej merytorycznej pomocy ekspertów i zapraszam na naszą bezpłatną konferencję sierpniową:  Zadania dyrektora szkoły branżowej w nowym roku szkolnym  2020-2021.

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *