Brak klasy pierwszej w szkole podstawowej naruszał prawo miejscowe – wyrok WSA

Nic nie wskazuje na to, żeby w nowym roku szkolnym zniknęły dotychczasowe kłopoty oświaty.

Arkusz organizacji szkoły, będący podstawowym dokumentem planistycznym na przyszły rok szkolny, opracowuje dyrektor szkoły, opiniują organizacje związkowe, a zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty. Większość organizacji – z wyjątkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego i rady pedagogicznej szkoły – zaopiniowała dokument pozytywnie i zbyt późno dostrzegła swój błąd.

Źródło i cały tekst: https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/308319993-Brak-klasy-pierwszej-w-szkole-podstawowej-naruszal-prawo-miejscowe—wyrok-WSA.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *