Co należy rozumieć przez okres przepracowania uwzględniany przy otwarciu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

Zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908) nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a w nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Przez „przepracowanie” należy rozmieć okres stosunku pracy, a więc okres zatrudnienia. Do tego okresu zalicza się m.in. nieobecność nauczyciela
w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopy: wychowawczy, macierzyński, dla poratowania zdrowia, szkoleniowy, bezpłatny (jeżeli obowiązek wynika
z odrębnych przepisów prawa), wypoczynkowy. Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela
nie definiują pojęcia „przepracowanie” w odniesieniu do procedury awansu zawodowego nauczycieli. Dlatego też każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.
W obowiązującym stanie prawnym nauczyciel kontraktowy i mianowany może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego, o ile udokumentuje wskazany w art. 9d ust. 4 okres pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *