Czy protokoły rady pedagogicznej mogą być zapisywane w wersji elektronicznej, czy wyłącznie w księdze protokołów pisanej ręcznie?

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Protokół sporządza się na ogólnie przyjętych zasadach. Zarówno sposób i tryb przygotowywania protokołów, zapoznawania się z nimi i wnoszenia sprostowań oraz przechowywania ich będzie wynikał z przyjętego przez radę pedagogiczną w danej szkole regulaminu rady pedagogicznej.

Rada pedagogiczna, w ramach swoich kompetencji, ustali w regulaminie stosowne  i obowiązujące w szkole postanowienia dotyczące pisania protokołów w wersji tradycyjnej, ręcznie lub komputerowo a także określi, jakie dokumenty mogą stanowić załączniki do protokołu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *