Co należy zrobić w sytuacji, gdy uczeń nie był brany na zajęcia przyznane z pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Kto może być pociągnięty za to uchybienie do odpowiedzialności?

W rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228 poz. 1487) w § 19 ust. 3 czytamy Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba. Następnie w § 20 zapisano zadania zespołu, czyli wszystkich członków zespołu. Zatem odpowiedzialność poszczególnych członków zespołu jest taka sama. Inaczej należy spojrzeć na odpowiedzialność członków zespołu gdy zostały określone szczegółowe zadania członków zespołu w procedurach szkolnych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *