Co powinien zawierać IPET ?

Rozporządzenie nie podaje wzoru, a jedynie jego zakres, w który wchodzi:

 • Imię i nazwisko ucznia                                                                               
 • klasa
 • pieczęć  szkoły 
 • Podstawa Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz rodzaj dysfunkcji (bez podawania szczegółów diagnozy, mocny i słabych stron ect.)
 • Okres udzielania działań wspierających
 • Cele do osiągnięcia w zakresie, których uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • Okres udzielania konkretnej pomocy
 • Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów
 • Formy metody  i sposoby  pracy z uczniem
 • Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne
 • Działania wspierające rodziców ucznia
 • Zakres współdziałania z lokalnymi placówkami
 • Okresowa ocena podejmowanych działań

Przyjmując gotowy wzór IPETu, z pośród wielu jakie krążą po Internecie, warto przyjrzeć się im i sprawdzić, czy zawierają dokładnie wszystkie powyższe elementy. Brak któregoś z nich może spowodować, że w sytuacji kontroli nie będziemy w stanie wykazać się prawidłowo skonstruowanymi i prowadzonymi dokumentami.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *