Co szykuje MEN?

MEN przygotowuje zmiany w Karcie Nauczyciela. Obejmują one wiele obszarów kluczowych dla funkcjonowania szkoły.

Rząd planuje uniezależnić wysokość dodatku motywacyjnego od stopnia awansu zawodowego, także niezależnie od stopnia awansu zawodowego rząd ma zamiar określać wysokość dodatku wiejskiego. W nowej wersji ustawy znikną niektóre dodatki socjalne takie jak prawo do lokalu mieszkalnego, czy dodatek mieszkaniowy. Prawo do nich zachowają jedynie ci nauczyciele, którzy korzystają z nich obecnie. Wydatki na dokształcanie nauczycieli będą mogły być przeznaczone na szkolenia z zakresu: realizacji kierunków polityki oświatowej państwa, indywidualizacji pracy z uczniem, realizacji podstawy programowej oraz diagnozowania potrzeb uczniów. Dyrektor szkoły będzie mógł wydać także pieniądze na dokształcanie nauczycieli na tematy, podyktowane wnioskami z nadzoru pedagogicznego lub z egzaminów zewnętrznych.

Zgodnie z projektowanymi zmianami nauczycielowi przysługiwać będzie 47 dni urlopu wypoczynkowego, przy czym będzie mógł je wykorzystać w czasie ferii zimowych, wakacji lub dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Za tym stoi wyraźny zamiar ograniczania w praktyce dnie wolnych. W przerwie między świętami nauczycieli, który nie wykorzystuje urlopu będzie miał obowiązek realizować w tym czasie obowiązki statutowe szkoły, np. doszkalając się zawodowo lub realizować inne statutowe zadania szkoły.

Zmianie mają ulec także przepisy regulujące uzyskiwanie urlopu dla poratowania zdrowia. Na taki urlop będzie kierowany nauczyciel, który przepracował minimum 20 lat w szkole i będzie wynosił jedynie jeden rok. Nauczyciel będzie miał obowiązek rejestrowania czasu pracy. Sposób ewidencjonowania czasu pracy ma określić organ prowadzący.

Nowa ustawa ma także zwiększyć rolę rodziców w ocenia pracy nauczyciela oraz jego awansie zawodowym. Przedstawiciel rady rodziców będzie zasiadał w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nadających stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Zmiany zaproponowane w KN zmierzają do zwiększania kontroli organu prowadzącego, dyrektora szkoły oraz rodziców nad pracą nauczyciela oraz w praktyce uniemożliwią zwiększenie ilości dni wolnych ponad 47 dni.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *