Co to są oddziały przygotowawcze?

Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,  organ prowadzący szkołę (z wyjątkiem m.in. szkół artystycznych, sportowych oraz specjalnych) na wniosek dyrektora szkoły,  może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, do której uczniowie ci uczęszczają. Do takiej klasy mogą być przyjęci uczniowie, którzy mają np. kłopoty adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

 Podstawa prawna: (§ 17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *