Człowiek, nie papierologia, czyli o pomocy psychologiczno-pedagogicznej cz.3

Nadrzędna zasada: bądź refleksyjny! Stawiaj wyzwania przed uczniem - ale takie, które może pokonać. Stawiaj wyzwania przed sobą - ale takie, które służą twojemu wychowankowi.

Wcześniejsze części artykułu znajdą Państwo tutaj i tutaj.

Cele:
Głównym celem edukacji jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja, a także – w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości – wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, aby :

 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w komunikatywny sposób,
 • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
 • był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności,
 • miał poczucie sprawczości,
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości,
 • znał i przestrzegał ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności,

Ponadto cele ogólne winny skupiać się na kształtowaniu prawidłowej postawy ciała, rozwijaniu motorycznych możliwości ucznia i doskonaleniu naturalnych czynności ruchowych.
Prawidłowo skonstruowany program usprawniania powinien obejmować wszystkie sfery rozwojowe dziecka:

 • percepcyjną,
 • motoryczną,
 • poznawczą,
 • społeczno – emocjonalną.

Program stymulacji sfery percepcyjnej powinien zawierać ćwiczenia z zakresu:

 • naśladowania,
 • percepcji wzrokowej,
 • percepcji słuchowej,
 • percepcji węchowej, dotykowej, smakowej,

Program stymulacji sfery motorycznej obejmuje ćwiczenia:
– motoryki małej,
– motoryki dużej,
– koordynacji wzrokowo – ruchowej,

Stymulacja sfery poznawczej to:

 • rozwijanie umiejętności komunikacji,
 • doskonalenie znajomości schematu własnego ciała,
 • doskonalenie orientacji przestrzennej,
 • doskonalenie orientacji w czasie,
 • ćwiczenie umiejętności matematycznych.

Program stymulacji społeczno – emocjonalnej:
– ma zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i akceptacji,
– uczyć właściwych zachowań społecznych,
– kształtować poczucie własnej tożsamości,
– uczyć wyrażania własnych potrzeb,
– uczyć i doskonalić samoobsługę.

Przykładowe formułowanie celu głównego z przełożeniem na cel szczegółowy:
Cel główny: rozwijanie percepcji wzrokowej.
Cel szczegółowy: dobieranie przedmiotów, dobieranie obrazków.

Cel główny: usprawnianie grafomotoryki.
Cel szczegółowy: ćwiczenia w rysowaniu szlaczków, nauka pisania po śladzie, ćwiczenia w odwzorowywaniu.
Formy zajęć:

 • rewalidacyjne,
 • resocjalizacyjne,
 • inne – odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia (np. logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne).

Wymiar godzin tych zajęć określa dyrektor szkoły, określając jednocześnie okres ich trwania.

Metody pracy 

W zależności od rodzaju niepełnosprawności. Ogólna zasada – stosowanie metod opartych na działaniu, konkretach, bliskiej i znanej uczniowi rzeczywistości.
Metody wspierające: Weroniki Sherborne, kinezjologii edukacyjnej, ośrodków pracy, Integracji Sensorycznej.

Działania wspierające rodziców ucznia
Mogą one występować w formie bardzo konkretnych zapisów, np. udostępnienie literatury, zawiązanie grup wsparcia rodziców uczniów z określoną niepełnosprawnością, pomoc w załatwianiu formalności dotyczących różnych sytuacji wychowanka itp.

Zakres współdziałania z poradniami, specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami może obejmować edukację nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z niepełnosprawnością, pomoc merytoryczna w dostępie do źródeł wiedzy o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wspierania procesu edukacyjno-terapeutycznego czy też poszukiwanie źródeł finansowego wsparcia rodziny, np. w formie turnusów rehabilitacyjnych.

Krok 5

Oceniaj swoją pracę, koryguj, dostosowuj – program powinien zmieniać się wraz uczniem.

Oceniaj swoją pracę, koryguj, dostosowuj – program powinien zmieniać się wraz uczniem.
Program nie jest dokumentem niezmiennym. Nawet jeśli zostanie przygotowany na okres trzech lat, czyli całego etapu edukacyjnego, to podlega ocenie efektywności przynajmniej dwa razy w ciągu każdego roku, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa powyżej.
Może się okazać, że zapisane przez nas cele nie zostały osiągnięte w pełni lub też niektóre formy pracy okazały się mało skuteczne. Może zaplanowane działania wspierające rodziców ucznia okazały się mało skuteczne i stoją przed nami w tym zakresie nowe działania? Bądź też  wprost przeciwnie: uczeń osiągnął w niektórych sferach wyższy niż przewidywany etap rozwoju i należy wyznaczyć nowe cele.
Uważna obserwacja postępów, zastoju bądź regresów naszego wychowanka winna skutkować zmianami w tym programie, adekwatnymi do aktualnych potrzeb.

Wracamy zatem do zasady nadrzędnej: bądź refleksyjny na każdym etapie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *