Czy dyplom licencjacki na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Logopedią Szkolną, uprawnia do prowadzenia zajęć kompensacyjno-kompensacyjnych w przedszkolu?

W rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 roku (Dz. U. nr 228, poz. 1487) § 6 ust.2  czytamy „W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 1)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 2)porad i konsultacji.”

W § 14 czytamy Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.”

Nasuwa się wniosek, że powyższe kwalifikacje uprawniają do prowadzenia zajęć specjalistycznych logopedycznych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *