Czy dyrektor może odwołać się od postanowień Społecznego Inspektora Pracy czy też musi je bezwzględnie wypełnić?

Co ma zrobić dyrektor szkoły wobec postanowień społecznego inspektora pracy? Czy jest zobligowany do respektowania jego decyzji? Wątpliwości rozwiewa Jacek Jagiełło.

Jeżeli w trakcie wypełniania swoich obowiązków społeczny inspektor pracy stwierdzi, że w placówce nie są przestrzegane przepisy prawa pracy, w tym układy zbiorowe pracy i regulamin pracy, informuje o tym dyrektora i jednocześnie dokonuje wpisu w księdze uwag i zaleceń.

Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości                             i informuje o tym społecznego inspektora pracy (art. 9 ustawy o SIP). Zalecenie usunięcia uchybień inspektor wydaje w formie pisemnej wraz ze wskazaniem terminu na dokonanie tej czynności.  W przypadku, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie mogące spowodować wypadek przy pracy, inspektor występuje do dyrektora szkoły o natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia, a w przypadku niepodjęcia odpowiednich działań, wydaje w formie pisemnej zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, zawiadamiając o tym równocześnie zakładowe organizacje związkowe (art. 11 ustawy o SIP). Jeżeli w ocenie dyrektora szkoły, zalecenie zakładowego społecznego inspektora pracy jest bezpodstawne, może wnieść sprzeciw do Państwowej Inspekcji Pracy. Termin na wniesienie sprzeciwu wynosi co do zasady 7 dni od dnia doręczenia zalecenia, jednakże w przypadku zalecenia wstrzymania pracy urządzenia technicznego lub określonych robót w związku z  bezpośrednim zagrożeniem mogącym spowodować wypadek przy pracy – sprzeciw należy wnieść niezwłocznie (art. 11 ust.3 ustawy o SIP).

Źródła:

Ustawa z dnia 24czerwca 1983r.o społecznej inspekcji pracy(Dz. U.  z  2015  r.  poz. 567, z 2018 r. poz. 830.)

–  Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2215)

–  Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369)

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 927)

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1632)

–  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r. (sygn. akt K 6/15, Dz.U. z 2018 r., poz. 830).

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *