Jak dogadać się w zespole?

Wiadomo, im więcej ludzi, tym więcej zdań na dany temat. Dziś dyskutujemy o tym, na co warto zwrócić uwagę, aby usprawnić komunikację zespołową.

W komunikacji interpersonalnej istnieje wiele barier np. osądzanie, krytykowanie, chwalenie doradzanie, rozkazywanie, grożenie czy moralizowanie. Efektem tych barier może być dystans członków zespołu do siebie bądź do lidera, brak zaufania, unikanie odpowiedzialności, niechęć do podejmowania zadań czy nawet agresja.

Co zatem sprzyja dobrej komunikacji w zespole?

–  podanie terminu i miejsca spotkania, rozmowy,

–  skupienie uwagi na treści rozmowy,

–  unikanie oceniania,

–  trzymanie się głównego wątku rozmowy,

–  podkreślanie tego, co dobre,

–  przygotowanie się do rozmowy, opracowanie planu działania,

–  okazywanie empatii i szacunku do członków zespołu,

–  bycie dobrym obserwatorem,

–  umożliwienie innym osobom wypowiadania się.

 

Jak w każdej grupie, także i w zespole może dochodzić do konfliktów. Co wówczas należy zrobić? Przede wszystkim zanim pojawi się kryzys, zwykle pojawiają się jego symptomy w postaci negatywnych komunikatów z otoczenia. Wówczas należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do jego zniwelowania. Jeżeli podjęte kroki nie przynoszą spodziewanego efektu, a informacje o kryzysie pochodzą od członków zespołu, należy natychmiast starannie opracować plan i jego realizację. Czasami „mleko już się rozleje”, wówczas można jedynie minimalizować negatywne skutki i przejść do normalizacji i wyciągania wniosków.

Niektóre teorie mówią, iż dobrze jest podtrzymywać w grupie niewielki poziom konfliktu. Wówczas grupa jest bardziej aktywna i kreatywna. Mowa tu o konflikcie funkcjonalnym,
a więc takim, który przyczynia się do osiągnięcia celów zespołu. Ten typ konfliktu ma miejsce wówczas, gdy członkowie grupy mają odmienne wizje realizacji zadania. Spór pozwala przedstawić różnice między stronami, a następnie w procesie analizowania mocnych i słabych stron danego rozwiązania pozwala w dobrej atmosferze znaleźć optymalne założenie. Niewątpliwie sprzyja to cementowaniu zespołu, a to przyczynia się do twórczego rozwiązania konfliktu.

Podsumowując, aby zespół dobrze funkcjonował, potrzeba czasu i umiejętności wszystkich członków zespołu. Ważne jest zaangażowanie, które będzie wynikało z chęci podjęcia wspólnego celu. Ogromne znaczenie ma atmosfera, którą budują członkowie zespołu. Niewątpliwie istotną rolę będzie odgrywał także lider zespołu.

 Magdalena Białobrzeska-Jarosz

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *