Czy dzieci, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej należy wpisać do księgi uczniów?

Z wykładni językowej §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji wynika, że szkoła prowadzi księgę uczniów, do której wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

Zapis ten dotyczy, więc tylko uczniów, a nie dzieci odbywających roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale zorganizowanym w szkole. Tak, więc dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej nie są wpisywane do księgi uczniów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *