Jak udziela się urlopu nauczycielowi zatrudnionemu w placówce nieferyjnej?

Wobec braku szczególnych przepisów odnośnie do nabycia prawa do urlopu przez nauczyciela placówki nieferyjnej, na podstawie art. 91c ust. 1 KN odpowiednie zastosowanie będą miały tu przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 64 ust. 5a KN nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Natomiast prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Udzielanie urlopu nauczycielom zatrudnionym w placówce nieferyjnej odbywa się zgodnie z przyjętym w placówce planem urlopów. Plan ten, zgodnie z art. 163 § 1 k.p., ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jest on wiążący tak dla pracowników, jak i dla pracodawcy. Wynika bowiem z niego obowiązek udzielenia urlopu przez pracodawcę w wyznaczonym terminie i z drugiej strony – obowiązek pracownika wykorzystania w tym terminie urlopu, w wymiarze przewidzianym w planie.

Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego, musi bowiem zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *