Czy można odwołać Społecznego Inspektora Pracy w szkole przed upływem kadencji? Jakie są jego prawa i obowiązki?

7 października ukazała się artykuł Jacka Jagiełły dotyczący organizacji służb BHP w szkole. Dzisiaj kontynuujemy ten temat i opisujemy zasady odwoływania SIP oraz jego prawa i obowiązki

Kadencja społecznego inspektora pracy trwa 4 lata. Społeczny inspektor pracy może przestać pełnić tę funkcję przed upływem kadencji w przypadku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy. Możliwe jest także odwołanie go z tej funkcji, na wniosek zakładowych organizacji związkowych lub co najmniej jednej piątej pracowników, jednakże tylko wtedy, gdy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (art. 7 ustawy o SIP).

Jeżeli w szkole został powołany SIP, to pierwszym obowiązkiem szkoły jest założenie  zakładowej księgi zaleceń i uwag, która, po założeniu, przechowywana jest u dyrektora szkoły lub w miejscu ustalonym i podanym do wiadomości inspektora. Księga powinna być udostępniana na każde życzenie SIP. Księga zaleceń i uwag udostępniana jest również  do wglądu:

 • zakładowym organizacjom związkowym,
 • organom samorządu załogi,
 • organom Państwowej Inspekcji Pracy
 • innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy (np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Służbie BHP – art. 184 i art. 23711 Kodeksu pracy)

(art. 12 ustawy o SIP).

 

Jakie są prawa i obowiązki SIP?

Społeczni inspektorzy pracy mają prawo:

 • kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy;
 • brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych;
 • uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy;
 • opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów;
 • podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych (art. 4 ustawy o SIP).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *