Czy nauczanie indywidualne u dziecka w klasie pierwszej musi mieć tylko jeden nauczyciel?

Określa to rozporządzenie MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania nauczania indywidualnego z 2008 roku w paragrafie 3 ust. 2. Wynika z tego, że jeżeli nauczyciel prowadzący indywidualne nauczanie na I etapie edukacyjnym nie posiada kwalifikacji do nauczania języka obcego (jest to częsta sytuacja), wówczas uczeń nie realizuje godzin z języka obcego. Nie ma od tej zasady odstępstwa. W klasach 1-3 szkoły podstawowej nie może być zatem więcej niż 1 nauczycieli indywidualnego nauczania dla jednego ucznia. Ten przepis stoi w pewnej nieścisłości w stosunku do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, które w załączniku nr 1 określa jednoznacznie wymiar godzin z języka obcego wskazując na konieczność realizacji zajęć z języka obcego również na etapie klas 1-3.

Należy jednak przyjąć stosowanie przepisu szczegółowego w sprawie indywidualnego nauczania. I etap edukacyjny to tak naprawdę etap wczesnoszkolny, przygotowujący ucznia do etapu szkolnego, na którym będzie miał możliwość poznania języka obcego. Uczeń „nadrobi” zaległości z języka obcego na dalszym etapie, nawet jeśli będzie nadal objęty indywidualnym nauczaniem – pozwolą na to bowiem przepisy prawa. Dyrektor szkoły będzie mógł przydzielić takiemu uczniowi godziny z języka obcego i przypisać je do określonego nauczyciela. Na kolejnych etapach edukacyjnych (II-IV) indywidualne nauczanie realizowane jest bowiem przez więcej niż jednego nauczyciela.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *