Czy nauczyciel może odmówić udziału w pracach zespołów powołanych przez dyrektora jeśli uzna, że wykonuje zbyt wiele zadań (opiekun wolontariatu, koło przedmiotowe, konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców,) ?

Praca zespołowa w szkole to wymóg prawny, a przede wszystkim przemyślany sposób pracy nauczycieli i dyrektora a także jedna z kompetencji kluczowych

Podstawą prawną funkcjonowania zespołów zadaniowych w szkole jest:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2017, poz. 1658 ze zm. z 23 sierpnia 2019., poz. 1627).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U z 2017, poz. 1611  )

a także

§ 4. 1. Zespół nauczycieli, o którym mowa w art. 111 pkt 5 ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola może powołać na czas określony lub nieokreślony.

Ten akt prawny stanowi również, że zadania zespołów nauczycielskich określa statut szkoły.

Są to między innymi następujące zapisy:

  • 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu.

 ( nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb);

3. Dyrektor szkoły lub przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek pojawiają się zapisy dotyczące badania współpracy zespołów nauczycielskich, i tak  wymaganiu:  Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, badaniu podlega obszar:  Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Kryterium ewaluacyjne w tym wymaganiu to  POWSZECHNOŚĆ zaangażowania nauczycieli we współpracę oraz  RÓŻNORODNOŚĆ działań nauczycieli podejmowanych we współpracy (planowanie, organizowanie, realizowanie i modyfikowanie procesów edukacyjnych).

Niezależnie od tych uwarunkowań prawnych należy pamiętać, że w pracy nauczyciela, to kluczowa umiejętność, dzięki której nauczyciele rozmawiając na tematy wewnątrzszkolne szukają wspólnych rozwiązań, udzielają sobie wsparcia i przekazują informację o uczniach w ramach organizacji pomocy psycholologiczno-pedagogicznej