Czy możliwe jest odebranie nauczycielowi wychowawstwa w ciągu roku szkolnego , np.: po pierwszym semestrze z powodu skarg rodziców na jego zachowanie ?

– zbadać zasadność skarg rodziców;

– sprawdzić w jaki sposób statut  szkoły  reguluje sprawy związane z odbieraniem wychowawstwa

Z powierzeniem wychowawstwa łączy się wiele obowiązków , które nauczyciel powinien wykonywać z należytą starannością . Zgodnie z art.6 KN, każdy nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły : dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Nauczyciel pełniąc funkcję wychowawcy powinien utrzymywać właściwe relacje ze wszystkimi uczniami i ich rodzicami. Powinien troszczyć się o dobro klasy; tworzyć przyjazną atmosferę opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz sympatii. Zaniedbania w wywiązywaniu się z tych obowiązków mogą skutkować odebraniem wychowawstwa.