Czy nauczyciel musi posiadać kwalifikacje pilota wycieczek, być przewodnikiem wycieczek by zostać kierownikiem wycieczki wielodniowej?

§ 11. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicz­nych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realiza­cji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2. Kierownikiem wycieczki lub Imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

2) jest instruktorem harcerskim,

3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowa­nej lub pilota wycieczek.

3. Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mo­wa w § 4 pkt 4, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych (lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3.

4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 4 pkt 4, może być osoba posiadają­ca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny spor­tu.

Stosując powyższe zasady dyrektor podejmuje decyzje mając na uwadze § 4 cytowanego rozporządzenia, a mianowicie:

§ 4. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odby­wa się w następujących formach:

1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowa­ne przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązu­jącego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych – zwane dalej „wycieczkami”,

3) imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwa­ki, konkursy, turnieje,

4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrow­ne, w których udział wymaga od uczestników przy­gotowania kondycyjnego i umiejętności specjali­stycznych, w tym posługiwania się specjalistycz­nym sprzętem,

5) imprezy wyjazdowe- związane z realizacją progra­mu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zi­mowe, szkoły ekologiczne – zwane dalej „imprezami”.

Zatem gdyby wycieczka wielodniowa nosiła znamiona obozu wędrownego lub imprezy turystyki kwalifikowanej wówczas kierownikiem musi być osoba, która ma uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowa­nej lub pilota wycieczek.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *