Czy nauczycielce, której przydzielono indywidualne nauczanie, należy się z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Zajęcia odbywają się w domu ucznia. W jaki sposób należy obliczać czas pracy nauczycielki, jeśli dojście do ucznia zajmuje jej ponad 30 minut.

Zgodnie z § 8 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz. U. Nr 22,poz.181 ze zm.) , za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, a w myśl § 8 pkt. 8 – prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. A zatem, jeżeli nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego nauczania (na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o indywidualnym nauczaniu, a nie indywidualnym toku nauczania) uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, to przysługuje mu z tego tytułu dodatek za pracę w trudnych warunkach przyznawany w wysokości i na warunkach określonych przez organ prowadzący szkołę w regulaminie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela.

Natomiast brak jest podstaw do określania dodatkowego czasu pracy.