Czy kierownik wycieczki może być jednocześnie opiekunem? Jak należy to zapisać w karcie wycieczki?

Wynika  to z faktu, iż nie ma wyraźnego zapisu prawnego, iż kierownik wycieczki nie może być opiekunem grupy lub odwrotnie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r „kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
Dokonuje podziału zadań wśród uczestników, dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy, dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.” 

Z tego faktu jedni snują wniosek, iż kierownik jest tak zajęty przy organizacji, że nie ma fizycznej możliwości zaopiekowania się uczestnikami. Niektórzy Kuratorzy Oświaty wyraźnie zaznaczają, że kierownik wycieczki nie może być jednocześnie opiekunem.

Powszechna praktyka jest taka jak opisano w zapytaniu, że kierownik podpisuje się jako kierownik wycieczki i nie widnieje w wykazie opiekunów, a jest doliczany do liczby opiekunów. Proponuję zabrać jednego rodzica jako opiekuna, zgodnie z rozporządzeniem i wówczas będzie zachowana litera prawa albo musiałby jechać na wycieczkę jeszcze jeden nauczyciel, co jest nierzadko trudne w realizacji.