Czy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent za urlop jeżeli pracuje na zastępstwo od IX – XI – to pierwsza praca na tym stanowisku?

W tej sytuacji musimy odnieść się do zapisu ustawowego z Karty Nauczyciela a dokładnie do art. 65, który mówi „Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym” uwzględniając powyższy zapis w opisanym przypadku opisanym nie można naliczyć urlopu a co za tym idzie ekwiwalentu za urlop. Proszę jednak pamiętać, że ten zapis dotyczy tylko placówek feryjnych. W placówkach nieferyjnych gdzie urlop wynosi 35 dni, urlop jest naliczany proporcjonalnie zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *