Czy nauczycielowi przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2?

Art. 23. 1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:

2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia;

(…)

2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio:

2) z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy;

W razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyny przewidzianej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy KN nie przysługuje odprawa.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *